REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MYBESTPHARM*

*wersja obowiązująca od dnia 01 stycznia 2023 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Internetowej platformy handlowej – sklepu internetowego MyBestPharm dostępnego pod adresem internetowym: https://mybestpharm.com/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym: https://mybestpharm.com/, prowadzony jest przez MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, kapitał zakładowy 100.000, 00 zł opłacony w całości, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel.: 728 000 801 (wysyłka, zwroty, problemy z płatnością), 728 000 803 (zamówienia telefoniczne), nawiązanie kontaktu możliwe jest też poprzez formularz kontaktowy pod adresem: https://mybestpharm.com/kontakt.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji w Serwisie internetowym przez Klientów i korzystania przez nich z Kont użytkowników w ramach Sklepu internetowego MyBestPharm,
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży poprzez Sklep internetowy MyBestPharm,
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży poprzez Serwis internetowy z wykorzystaniem usług świadczonych poprzez Sklep Internetowy MyBestPharm,
  4. zasady reklamacji, uprawnieniach w przypadku niezgodności Produktów z umową oraz odpowiedzialności MyBestPharm S.A. w przypadku takiej niezgodności;
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego https://mybestpharm.pl/ w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulamin”.
 6. MyBestPharm S.A. prowadzi sprzedaż Produktów w postaci suplementów diety, które w świetle ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o składniki mineralne, witaminy, lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez MyBestPharm S.A. nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych i zaleconych do stosowania Klientowi przez lekarza.
 7. Wszystkie fotografie Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy, znaki towarowe) zamieszczone w Serwisie internetowym MyBestPharm są własnością MyBestPharm S.A. lub zostały użyte przez spółkę za zgodą osób trzecich, posiadających do nich odpowiednie prawa. Zabrania się kopiowania fotografii i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku/kopiowania tekstów zamieszczonych w niniejszym Serwisie internetowym, w tym ich udostępniania w Internecie bez wyraźnej zgody MyBestPharm S.A. lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich odpowiednie prawa.
 8. Stanowczo zabrania się również podmiotom trzecim pobierania materiałów graficznych (fotografii, grafik, logotypów etc.) z Serwisu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych lub innych komercyjnych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez wyraźnej zgody MyBestPharm S.A. lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania cywilnego lub karnego zmierzającego ochrony praw i interesu MyBestPharm S.A. oraz innych osób uprawnionych.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Serwisu internetowego lub uciążliwy dla innych użytkowników, MyBestPharm S.A. ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności tego Serwisu, w tym Sklepu.
 10. Ogłoszenia, reklamy MyBestPharm S.A., cenniki i inne informacje o Produktach, zamieszczone na  stronie Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy (słowne i graficzne), parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. DEFINICJE I POJĘCIA

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej: https://mybestpharm.pl/, w tym dokonująca nabycia Produktów w Sklepie Internetowym MyBestPharm, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 196 roku (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), a także osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu  w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą ale jednocześnie zawierana przez tę osobę umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego,
 • Przedsiębiorca –  osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną  korzystająca ze strony internetowej: https://mybestpharm.com/ dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu  w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą i jednocześnie zawierana przez tę osobę fizyczną umowa ma dla niej charakter zawodowy,
 • Klient – Konsument, Przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu internetowego, w tym dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym MyBestPharm,
 • Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed złożeniem Zamówienia oraz ich zakupem, jak również przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady funkcjonowania Serwisu internetowego w tym, w szczególności: zawierania i realizowania Umów sprzedaży oraz umów świadczenia usług drogą elektroniczną dla Sklepu internetowego MyBestPharm, składania reklamacji, dokonywania zwrotów (realizacji prawa odstąpienia od umowy), rozwiązywania sporów, ochrony danych osobowych,
 • Regulamin Promocji – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego MyBestPharm określający warunki promocji obowiązującej w danym czasie, organizowanej przez MyBestPharm S.A.,
 • Regulamin Bonu Podarunkowego – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego MyBestPharm określający warunki nabycia i wykorzystania Bonu Upominkowego dostępnego do nabycia w Sklepie Internetowym,
 • Regulamin Konkursu – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego MyBestPharm określający warunki organizowanego konkursu dla Klientów, w tym nagrody i warunki uczestnictwa,
 • Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://mybestpharm.pl/, którego częścią jest Sklep internetowy, za pośrednictwem którego Klient może między innymi składać Zamówienia,
 • Sklep internetowy – portal sprzedażowy w ramach Serwisu internetowego służący Klientom do zapoznania się z ofertą handlową MyBestPharm S.A. składania Zamówień na Produkty i zawierania Umów sprzedaży,
 • Produkt –  każdy wyrób, rzecz, towar lub usługa prezentowane oraz oferowane w Sklepie Internetowym będącym częścią Serwisu internetowego,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy MyBestPharm S.A., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem  Sklepu internetowego w ramach Serwisu internetowego,
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w przedmiocie zawarcia z MyBestPharm S.A. Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę oraz cenę zamawianych Produktów,
 • Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których MyBestPharm S.A. skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia,
 • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, przekazany Klientowi wraz z Produktem, potwierdzający sprzedaż Produktu,
 • Newsletter – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić poprzez Serwis internetowy – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez MyBestPharm S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od MyBestPharm S.A. cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Produktach, usługach, nowościach oraz promocjach w Sklepie Internetowym MyBestPharm,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.),
 • Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178),
 • Polityka Prywatności MyBestPharm – dokument określający szczegółowo zasady przetwarzania danych Klientów, w tym informacje w zakresie stosowania w Serwisie internetowym tzw. plików cookies oraz narzędzi analitycznych,
 • dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w każdym tygodniu;

III. ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTÓW ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MYBESTPHARM

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep internetowy MyBestPharm należy wejść na stronę internetową https://mybestpharm.com/, następnie dokonać wyboru Produktów i postępować zgodnie ze wskazaniami, informacjami oraz komunikatami zamieszczonymi na wyżej wymienionej stronie Serwisu internetowego.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, standardami i wymaganiami.
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia to jest do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanego wyboru Produktów, w tym anulowania przygotowywanego Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami zamieszczonymi na stronie Serwisu internetowego.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie internetowym MyBestPharm nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego MyBestPharm wszystkich niezbędnych danych i informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia tj. wybranych przez Klienta Produktów,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług brutto, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów gdy takie zostają naliczone,
  3. wybranego sposobu dokonania płatności za Zamówienie,
  4. wybranego sposobu dostawy;
 7. Klient przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany do obligatoryjnego dokonania akceptacji treści Regulaminu, podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny za przedmiot Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jest ona jednocześnie warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia i zwarcia Umowy sprzedaży poprzez Serwis Internetowy.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez przesłanie Zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego MyBestPharm stanowi oświadczenie woli zawarcia z MyBestPharm S.A. Umowy sprzedaży, której treścią są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail oznaczoną „Potwierdzenie zamówienia”, która potwierdza złożenie Zamówienia. Każde Zamówienie będzie posiadało swój indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie wskazany w treści wymienionej wiadomości email.
 10. Umowę traktuje się za zawartą wraz z naciśnięciem przez Klienta przycisku „Zamawiam” i przesłaniem wiadomości elektronicznej email potwierdzającej ten fakt i zawierającej indywidualny numer Zamówienia, o której mowa w pkt 8 powyżej. 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 11. MyBestPharm S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia jeśli w przeciągu pięciu (5) dni roboczych od jego złożenia Klient nie dokona zapłaty całości ceny za zamawiane Produkty. Za datę uiszczenia zapłaty za Produkty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego MyBestPharm S.A. kwotą należności. W przypadku anulowania Zamówienia przez MyBestPharm S.A. cena uiszczona w części ulega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 12. MyBestPharm S.A. zachowuje prawo do określenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub rodzajowo określonej grupy Produktów objętych jednym zamówieniem, jak również jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia i jego anulowania w przypadku braku Produktów niezależnie od przyczyn z uwagi, na które Produkt jest niedostępny, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną email. W przypadku anulowania Zamówienia przez MyBestPharm S.A. uiszczona cena ulega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 13. Klient korzystający z Serwisu Internetowego, jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu internetowego i jego wszystkich funkcji, w tym formularzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. nieprzekazywania, nieprzesyłania i niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dla dóbr osobistych MyBestPharm S.A. i osób trzecich oraz praw autorskich oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej,
  3. korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  4. wprowadzania do Serwisu internetowego danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających praw osób trzecich;

IV. REJESTRACJA KLIENTA I KONTO UŻYTKOWNIKA SERWISU INTERNETOWGO MYBESTPHARM

 1.  Klient może dokonać rejestracji w Serwisie internetowym MyBestPharm poprzez utworzenie Konta użytkownika (co nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia, choć korzystania z określonych promocji czy bonów podarunkowych lub udział w konkursach może być ograniczone do Klientów zarejestrowanych w Serwisie Internetowym i posiadających Konta użytkowania). W powyższym celu należy dokonać rejestracji Konta na stronie internetowej  https://mybestpharm.pl/ zgodnie z informacjami i zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami. Warunkiem koniecznym do założenia konta w Serwisie internetowym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta konieczne jest uzupełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.
 3. MyBestPharm S.A nie weryfikuje czy publikowane opinie pochodzą od Konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli –o ile MyBestPharm S.A. będzie umożliwiał dostęp do wystawionych przez Konsumentów opinii o produktach;

V. POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

 1. Niniejsze postanowienia Regulaminu (postanowienia części V) dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Za Konsumenta uważa się też osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zważywszy na wymogi stawiane przez Rozporządzenie Wykonawcze Rady UE 2018/1912 przedsiębiorcy posiadający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski proszeni są o składanie Zamówień i kontakt MyBestPharm S.A. poprzez następujący adres poczty elektronicznej: [email protected].
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, MyBestPharm ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą sposobu płatności oraz faktu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez MyBestPharm Produktów przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. MyBestPharm S.A. w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktów powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi będącemu Przedsiębiorcą oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika, Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność MyBestPharm S.A. z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
 8. MyBestPharm S.A. ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy MyBestPharm S.A., a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę MyBestPharm S.A..

VI. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, który wpisywany jest przez Klienta do formularza Zamówienia.
 2. MyBestPharm S.A. dokłada wszelkich starań aby Czas realizacji zamówienia był jak najszybszy i zamówione Produkty trafiły do Klienta w satysfakcjonującym go terminie.  Termin wysłania przez nas Produktów w ramach Zamówienia wynosi od jednego (1) do maksymalnie pięciu (5), a w przypadku trwania promocji do dziesięciu (10) dni roboczych licząc od dnia uiszczenia w całości należności za Zamówienie przez Klienta. Prawie wszystkie Zamówienia MyBestPharm S.A. wysyła na przestrzeni dwóch (2) dni roboczych od jego złożenia, choć MyBestPharm S.A. zastrzega, że w szczególnych przypadkach realizacja Zamówień może się przedłużyć.
 3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie 6 dni roboczych;
  • firmy kurierskiej GLS – czas dostawy maksymalnie 6 dni roboczych;
  • InPost Paczkomaty – czas dostawy maksymalnie 6 dni roboczych
 4. Koszty dostawy są zawsze precyzyjnie określone podczas składania zamówienia i widoczne przy składaniu Zamówienia pod zestawieniem wybranych Produktów. Należność uciszana przez Klienta stanowi sumę ceny wszystkich wybranych Produktów, kosztu dostawy oraz ewentualnie kosztów dodatkowych usług wybranych przez Klienta i wymienionych w podsumowaniu Zamówienia.
 5. Przy zakupach o wartości minimum 300 złotych (po uwzględnieniu udzielonych przez MyBestPharm ewentualnych rabatów lub obniżeniu wartości Zamówienia poprzez wykorzystanie Bonu Podarunkowego), koszt wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polski pokrywa MyBestPharm S.A., co nie dotyczy jednak opcji ,,za pobraniem”. W opcji dostawy i płatności realizowanej ,,za pobraniem” transport przesyłki jest płatny w każdym przypadku niezależnie od wartości Zamówienia.
 6. MyBestPharm S.A. zastrzega, że Czas realizacji zamówienia zależny jest od rodzaju wybranego przez Klienta sposobu dostawy i dookreślony jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników realizujących dostawę na zlecenie MyBestPharm S.A..
 7. Udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub Dowodu zakupu wraz z linkiem do niniejszego Regulaminu.

VII. DOWODY ZAKUPU

 1. W związku z każdym Zamówieniem Klientowi zostanie wystawiony i doręczony Dowód Zakupu. Zawierając Umowę sprzedaży oraz akceptując postanowienia Regulaminu Sklepu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej przez Sklep internetowy MyBestPharm w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania Dowodu Zakupu w formie papierowej. Niezależnie od zdania poprzedzającego, zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej nie wyłącza zarówno prawa Sklepu do wystawiania jak i prawa Klienta do żądania przesłania Dowodu Zakupu w wersji papierowej.
 3. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania Dowodu Zakupu w wersji papierowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [email protected] niezwłocznie po złożeniu Zamówienia albo wcześniej uzupełniając pole „uwagi” formularza Zamówienia w trakcie jego składania. Sklep zobowiązuje się przekazać Dowód Zakupu w formie papierowej na adres wskazany przez Klienta.
 4. MyBestPharm S.A. wystawi Dowód Zakupu w momencie wysyłki Zamówienia do Klienta. MyBestPharm S.A. wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący spełnienie warunków formalnych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, faktury w formie elektronicznej są sporządzane w formacie PDF (Portable Document Format). Każda faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia w formularzu lub przy zakładaniu Konta przez Klienta. Za datę skutecznego doręczenia faktury drogą elektroniczną uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze pocztowym Serwisu internetowego MyBestPharm S.A..
 5. MyBestPharm S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane przyczynami niezależnymi od spółki, w szczególności jeżeli jest to konsekwencją podania przez Klienta nieprawidłowego/nieistniejącego adresu poczty elektronicznej, utraty dostępu do wskazanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej, uznania przez serwer poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail do której załączona została faktura elektroniczna jako tzw. „spam”, usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna lub, usunięcia podanego w Zamówieniu konta poczty elektronicznej prze Klienta lub administratora serwera albo braku dostępu Klienta do połączenia internetowego. MyBestPharm S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za błędnie wskazane dane Klienta podane przez niego przy składaniu Zamówienia lub rejestracji Konta użytkownika w Serwisie internetowym.

VIII. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów, w tym ceny jednostkowe jeżeli wymóg podania takiej ceny dotyczy danego Produktu, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) ze wskazaniem stawki tego podatku.
 2. Udostępnione przez nas metody płatności:

Płatność w PLN

 • Przelewy24
 • Przelew bankowy
 • BLIK
 • Google Pay
 • ApplePay
 • Karta płatnicza
 • PayPo (płatność odroczona)
 • Za pobraniem
 • Przelew tradycyjny – dane do przelewu tradycyjnego:

MyBestPharm S.A.
ul. Powstańców 70,
47 – 220 Kędzierzyn – Koźle

Numer  rachunku bankowego MyBestPharm S.A. do przelewów w walucie polskiej:
17 1050 1490 1000 0090 3231 9759

Numer rachunku walutowego MyBestPharm S.A. do przelewu w walucie Euro:
92 1050 1490 1000 0090 3231 9767

Dla walut zagranicznych

 • PayPal
 • Przelew bankowy
 1. Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczony do wartości Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy zależna jest od opcji dostawy wybranej przez Klienta przy składaniu Zamówienia spośród tych wymienionych w formularzu, ceny poszczególnych usług przewozowych podane są przy poszczególnych opcjach realizacji dostawy.
 2. Ceny Produktów mogą być indywidualnie dostosowane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji – w takim przypadku Konsument zostanie poinformowany o tym fakcie przy zawieraniu umowy poprzez Sklep Internetowy MyBestPharm.
 3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie również informacja o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie trzydziestu (30) dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż trzydzieści (30) dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Postanowienia pkt 5 i 6 powyżej stosuje się do reklamy towaru lub usługi wraz z ceną.

 

IX. REGULAMIN PROMOCJI, KONKRUSU ORAZ REGULAMIN BONU PODARUNKOWEGO

 1. MyBestPharm S.A. może organizować akcje promocyjne dotyczące Produktów z oferty MyBestPharm dostępnych na stronie Sklepu.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z promocji w okresie jej obowiązywania i zgonie z warunkami dotyczącego jej Regulaminu Promocji.
 3. Rabat wynikający z zapisu Klienta do Newslettera obejmuje produkty nieprzecenione i nieobjęte inną promocją lub rabatem aktualnie obowiązującym w Sklepie MyBestPharm.
 4. Rabaty i promocje nie mogą być łączone.
 5. Warunki skorzystania z promocji są każdorazowo określone w odrębnym Regulaminie Promocji zamieszonym na stronie https://mybestpharm.com/ w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulaminy Promocji”. Odnośnik jest aktywny jedynie w czasie obowiązywania promocji.
 6. Sklep internetowy może udostępnić Klientom możliwość zakupu Bonów Podarunkowych możliwych do wykorzystania bezterminowo celem nabycia Produktów z asortymentu MyBestPharm S.A. dostępnych na czas składania Zamówienia poprzez Sklep internetowy MyBestPharm.
 7. W przypadku umożliwienia Klientom nabywania Bonów Podarunkowych, szczegółowy Regulamin Bonu Podarunkowego będzie zamieszonym na stronie https://mybestpharm.com/ w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce  „Regulamin Bonu Podarunkowego”
 8. W przypadku organizowania przez MyBestPharm S.A. konkursów, szczegółowy Regulamin Konkursu będzie zamieszonym na stronie https://mybestpharm.com/ w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulamin Konkursu”.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MyBestPharm S.A., Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle , Polska, [email protected], telefon: 728 000 801 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: https://mybestpharm.com/kontakt/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w części IX Regulaminu, nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą w rozumieniu zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie (zgodnym z przepisami prawa).
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi (także nie będącemu Przedsiębiorcą) w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat MyBestPharm S.A., Powstańców 70, Kędzierzyn-Koźle , Polska, [email protected].

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)
umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


XI. REKLAMACJE PRODUKTÓW MYBESTPHARM

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego MyBestPharm, Klient może składać na adres mailowy [email protected].  Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez zespół MyBestPharm w terminie do czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
 2. MyBestPharm S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 3. W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z umową, Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) ma możliwość reklamowania Produktu niezgodnego z umową na podstawie uregulowanej w Rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 4. MyBestPharm S.A. odpowiada wobec Klienta nie będącego Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) za sprzedany Produkt, jeżeli wada (niezgodność Produktu z umową) zostanie stwierdzona w okresie dwóch (2) lat od momentu jego wydania. Jednocześnie, przez dwa lata trwania odpowiedzialności MyBestPharm S.A. istnieje domniemanie, że stwierdzona wada (niezgodność Produktu z umową) lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może w pierwszej kolejności żądać jego naprawy (jeżeli naprawa jest obiektywnie możliwa odnośnie danego Produktu) lub wymiany. MyBestPharm S.A. jest uprawniona do dokonania wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub MyBestPharm S.A. może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla MyBestPharm S.A.. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla p MyBestPharm S.A., może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla MyBestPharm S.A. uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. MyBestPharm S.A. dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której MyBestPharm S.A. został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi MyBestPharm S.A..
 7. Konsument udostępnia MyBestPharm S.A. Produkt podlegający naprawie lub wymianie. MyBestPharm S.A. odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. MyBestPharm S.A. nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. ust. 6 -9 powyżej lub odmówił doprowadzenia Produktu do takiej zgodności,
  2. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo MyBestPharm S.A. próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  3.  brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w niniejszej części Regulaminu,
  4. z oświadczenia MyBestPharm S.A.  lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
 11. MyBestPharm S.A. zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się jednak, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
 14. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt MyBestPharm S.A. na jej koszt. MyBestPharm S.A. zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. MyBestPharm S.A. dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z niniejszej części XI Regulaminu.
 17. Reklamację w ramach niezgodności towaru z umową powinny być składane na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: MyBestPharm S.A. ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
 18. Klient w celu złożenia reklamacji może skorzystać z przygotowanego przez MyBestPharm S.A. formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu MyBestPharm w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznej.
 19. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do MyBestPharm S.A., Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, Klienta na koszt MyBestPharm S.A., na adres spółki: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (magazyn MyBestPharm S.A.).
 20. Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 21. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: [email protected], lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. MyBestPharm S.A. rozpatrzy każdą reklamację w terminie do czternastu (14) dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpoznana.  MyBestPharm S.A. poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą pocztową lub poprzez pocztę elektroniczną na adres email wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub rejestracji w Serwisie internetowym.
 22. W przypadku konieczności zwrotu Produktu, Klient powinien przesłać rzecz na adres magazynu MyBestPharm S.A.: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Koszt przesyłki zostanie zwrócony Klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 23. W przypadku gdy w wyniku uzasadnionej reklamacji następuje zwrot Produktu, Sklep zwraca Klientowi nie będącemu Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) pełną kwotę zapłaconą za Produkty oraz koszt ich dostawy.

XII.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy wynik postępowania reklamacyjnego nie satysfakcjonuje Konsumenta, ten może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację, postępowanie to jest nieodpłatne co do zasady,
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym, które to postępowanie również jest bezpłatne co do zasady. Szczegółowe zestawienie Sądów widnieje pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  3. Nieodpłatnej pomocy i porady ze strony miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
  4. Internetowej platformy ODR (internetowe rozstrzyganie sporów) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Realizując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ RODO ”) MyBestPharm S.A. informuje:
  Administratorem danych osobowych jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Powstańców 70, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected] lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 2 powyżej.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
  1. w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i realizacji innych umów o świadczenie usług (zarządzanie Serwisem internetowym, rejestracja Konta, obsługa konta, realizacja transakcji i obsługa płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. lit. c) RODO (tj. obowiązek prawny),
  2. rozpatrywania składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych,
  3. obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych Produktów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
  4.  poinformowania Klienta o dostępności Produktu przy wyborze Produktu lub usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, czynności zmierzające do wykonania umowy),
  5. przedstawiania informacji na temat Produktów MyBestPharm, ich oferty, promocji (w szczególności poprzez Newsletter) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing i promowanie własnych Produktów i usług. Przesyłanie informacji  i oferty handlowej drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przekazywanie jej takiej informacji handlowej drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego;
  6. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  7. udzielania odpowiedzi przesłaną wiadomość i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych,
  8. wypełniania obowiązków względem organów  administracji podatkowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  9. prowadzenia statystyki i badań w tym zakresie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu internetowego umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta,
  10.  prowadzenia marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych Produktów i usług Administratora, promowania tych Produktów i prezentowania oferty handlowej),
  11. usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej, jej organizacji oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie i zorganizowanie działalności;
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności MyBestPharm. Polityka Prywatności MyBestPharm zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. W postanowieniach odnoszących się do Polityki Prywatności, znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie internetowym tzw. plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MyBestPharm S.A., a Klientem, który jest Konsumentem, w przypadku braku rozwiązania polubownego, zostaje poddane Sądom właściwym miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. MyBestPharm S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn jeżeli zajdzie taka potrzeba np. wynikających z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu płatności, sposobu realizacji dostaw, czy też zmiany rodzaju asortymentu.
 5. Gdy w Regulaminie jest mowa o zdefiniowanych pojęciach, a w szczególności Produktach w liczbie mnogiej, odnosi się to również do pojedynczego Produktu.
 6. Zmiany i modyfikacje Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, co w szczególności dotyczy Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz realizowanych Umów sprzedaży. Powyższe nie dotyczy umów o charakterze ciągłym gdyby takie były zawierane prze Serwis internetowy – do takich umów stosuje się zmiany Regulaminu od dnia ich wejścia w życie.