Regulamin promocji z użyciem kodu rabatowego

w sklepie internetowym www.mybestpharm.com

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji z użyciem kodu rabatowego (zwanej dalej: Promocją) MyBestPharmA. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249(dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) newslettera, czyli informacji o tematyce marketingowej za pośrednictwem komunikacji e-mail i SMS (zgoda na marketing bezpośredni)
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

 • 2. Zasady Promocji
 1. Promocją objęte są wszystkie produkty MyBestPharm oferowane przez Organizatora oraz dostępne w sklepie internetowym mybestpharm.com. z wyłączeniem: zestawów produktów, pudełka na kapsułki, ebooków, pudełek prezentowych oraz zestawu planer nawyków.
 2. Organizator zastrzega, że w jednym zamówieniu można skorzystać z jednego kodu rabatowego.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.
 • 3. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mybestpharm.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie mybestpharm.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.