Regulamin akcji „MyBestChallenge z Moniką”

Regulamin akcji  „MyBestChallenge z Moniką” (dalej zwany: Regulaminem)

w sklepie internetowym www.mybestpharm.com

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji pod nazwą „MyBestChallenge z Moniką” (zwanej dalej: Akcją) jest MyBestPharmA. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249 (dalej jako: Organizator).
 2. Akcja realizowana jest przy współpracy Organizatora z @monika_i_dzieciaki_cudaki (https://www.instagram.com/monika_i_dzieciaki_cudaki/).
 3. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady uczestnictwa w Akcji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com.
 4. Poprzez przystąpienie do Akcji, klient (dalej jako: Klient) oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Akcja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych – będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
 6. Zgłoszenie do udziału w Akcji ma charakter otwarty, przy czym Organizator dokona spośród Klientów kwalifikacji i wyboru osób biorących udział we właściwej Akcji jako uczestnicy (dalej zwani: Uczestnikami).
 7. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:  ukończyły 18. rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 • 2. Zasady Akcji
 1. Aby wziąć udział w akcji: MyBestChallenge z Moniką jako Uczestnik, Klient powinien łącznie spełnić następujące warunki:
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://mybestpharm.com/mybestchallenge-rejestracja/ do dnia 12 lipca 2023 r. (po tym dniu zgłoszenia nie będą już przyjmowane),
 • w dniach od dnia 10 lipca 2023 roku do dnia 12 lipca 2023 roku Klient w rozumieniu nadanym § 1 niniejszego Regulaminu powinien zrobić zakupy  w sklepie internetowym Organizatora  wykorzystaniem kodu rabatowego: CUDAKI20 i wówczas otrzyma  zniżkę  minus 20 % na całe zamówienie  (dotyczy wszystkich produktów Organizatora, jednak z wyłączeniem zestawów, których to Akcja nie obejmuje);
 1. Organizator dokona oceny zgłoszeń i zastrzega sobie swobodę doboru osób do dalszego udziału w Akcji spośród Klientów, którzy spełnili wszystkie warunki opisane w 2 ust 1 powyżej, o zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w Akcji Organizator zawiadomi wybrane osoby do dnia 14 lipca 2023 roku. Osoba zakwalifikowana do dalszego udziału w Akcji staje się jej Uczestnikiem.
 2. Akcja polega na tym, iż Uczestnik, który kupił dowolny produkt Organizatora (z wyłączeniem zestawów) w sposób wskazany w 2 ust. 1 Regulaminu (z wykorzystaniem kodu rabatowego) i został zakwalifikowany do udziału w Akcji przez Organizatora stosownie do § 2 ust. 2 powyżej, w dniach od dnia 17 lipca 2023 roku do dnia 17 sierpnia 2023 roku będzie codziennie przyjmował wybrany przez siebie suplement MyBestPharm zgodnie z zaleceniami Organizatora oraz poprzez panel uczestnika, do którego link będzie znajdował się w każdej wiadomości e-mail, będzie przesyłać zdjęcia pokazujące, że faktycznie przyjmuje suplement.
 3. Każdy Uczestnik codziennie otrzyma motywacyjną wiadomość od Moniki z przypomnieniem o suplementacji, jak również dodatkowe porady, kody rabatowe (dla usunięcia wątpliwości: nie w każdej wiadomości przesyłane będą takie kody), inspiracje, wskazówki, dedykowane zalecenia od ekspertów oraz otrzyma zaproszenie do ekskluzywnej, zamkniętej grupy na portal Facebook. Uczestnik będzie informowany o postępach na bieżąco, a Organizator będzie przesyłał do Uczestników maile z podsumowaniem tygodnia. Każdego dnia Uczestnik otrzyma dwa przypomnienia o suplementacji, a Organizator poprosi o nadesłanie zdjęcie podczas brania suplementu.
 4. Organizator zastrzega, iż zdjęcia mogą być wykorzystywane do wszelkich działań marketingowych, w tym na profilu Instagram, Facebook, Tiktok.
 5. Dla Uczestników, który uzyskali poniżej opisane wyniki Organizator przewiduje następujące nagrody:
  • Jeżeli Uczestnik ukończy 30 z 31 dni Akcji – otrzyma 3-miesięczną darmową suplementację wybranym preparatem MyBestPharm,
  • Jeżeli Uczestnik ukończy 28 z 31 dni Akcji – otrzyma voucher na kwotę 100 zł do wykorzystania na com,
  • Ponadto, dziesięć (10) wybranych przez Monikę osób, najbardziej aktywnych w social mediach i zaangażowanych w Akcję otrzyma wyjątkowy telefon od Moniki z gratulacjami,
  • Ponadto, dziesięć (10) wybranych przez Organizatora, najaktywniejszych osób otrzyma kolczyki Mimicolorsi e-book od Moniki.
 1. Za realizację i obsługę Akcji odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Akcja, prowadzona jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 3. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Akcją powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia Akcji tj. od dnia 16.08.2023 r. do dnia 23.08.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem Organizatora wskazanego w § 1 Regulaminu z dopiskiem „MyBestChallenge z Moniką”.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż wskazana w § 3 ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji.
 5. O rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.
 • 4. Dane osobowe
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że Administratorem (dalej jako: „Administrator”) danych osobowych jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

– w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Akcji;

– w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Akcji, w tym w szczególności w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;

– w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;

 1. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:

– osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

– przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych osób biorących udział w Akcji w związku z uczestnictwem w niej zgodnie z Regulaminem, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Akcji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

– przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/ współpracownicy/podwykonawcy
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania Akcji i po jej zakończeniu tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Osobom biorącym udział w Akcji przysługuje prawo do:

– dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),

– otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),

– sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),

– usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem osoby biorącej udział w Akcji nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, osoby biorące udział w Akcji mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

– wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),

– przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa w Akcji lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),

– niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba biorąca udział w Akcji uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, osobom biorącym udział w Akcji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 2. W celu skorzystania z praw określonych w § 8 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: ……………….  lub pisemnie na adres siedziby Administratorów wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Akcji.
 • 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień w okresie Akcji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mybestpharm.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu Akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  mybestpharm.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

  Calculate Shipping
  Change Coupon