Regulamin subskrypcji produktu realizowanej poprzez wysyłkę jednorazową oraz cykliczną

 

 1. Definicje:

a./ Klient – osoba składająca Zamówienie, w tym korzystająca z usługi Subskrypcji Produktu,

b./ Sprzedający: MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, adres: ul. Powstańców 70 47-220 Kędzierzyn-Koźle wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony,

c./ Zamówienie – uzgodnienie ze Sprzedającym dostarczenie  Produktu/Produktów w ustalonej ilości oraz zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy i płatności,

d./ Produkt/Produkty – towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego,

e./ Subskrypcja Produktu – zapis dokonywany swobodnie przez Klienta na cykliczne dostawy Produktu/Produktów w wybranej przez niego jednostce czasu,

f./ Umowa – czynność prawna polegająca na sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym,

g./ Konto Klienta – indywidualne konto Klienta na portalu Sprzedającego,

h./ Operator Płatności – operator realizujący płatności bezgotówkowe dla Sprzedającego na podstawie zawartej z nim umowy,

i./ Cena/Cena Produktu – kwota pieniężna za jaką Sprzedający zbywa Produkt/Produkty na rzecz Kupującego;

 1. Klient składając Zamówienie na dostawę Produktów może wybrać opcję wysyłki jednorazowej lub tzw. wysyłki cyklicznej czyli Subskrypcję Produktu. Subskrypcja Produktu polega na złożeniu Zamówienia, które to Zamówienie odnawia się z wybraną przez Klienta częstotliwością – bez konieczności składania przez Klienta dodatkowych oświadczeń. Klient, zatem otrzymuje Produkty regularnie w danej wybranej przez siebie jednostce czasu, np. co jeden miesiąc, trzy lub sześć miesiący bez potrzeby składania za każdym razem odrębnego Zamówienia. Możliwa jest też jednorazowa wysyłka Produktów ale wyłącznie w sytuacji jednorazowego uiszczenia płatności z góry zgodnie z pkt 12 lit b.
 2. Informacja o wysyłce Produktów w ramach Subskrypcji zostanie przesłana przez kuriera do Klienta na podany przez niego adres email na dzień przed dostawą Produktów.
 3. Wysyłka jednorazowa zgodnie z pkt 12 lit b polega na realizacji pojedynczego Zamówienia złożonego Sprzedającemu przez Klienta obejmującego odpłatną dostawę Produktu/Produktów tj. ich sprzedaż za ustaloną Cenę Produktu powiększoną o koszty dostawy (o ile dostawa jest odpłatna).
 4. Dzięki korzystaniu z opcji Subskrypcji Produktu Klient uzyskuje korzystniejsze warunki zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, polegające w szczególności na możliwości nabycia Produktu za niższą Cenę w relacji do Ceny Produktu ustalonej w sklepie Sprzedającego.
 5. Klient korzystający z subskrypcji korzysta ze stałych Cen Produktów niezmiennych w okresie trwania subskrypcji (w przypadku zmiany ceny w sklepie Sprzedającego, Klient korzystający z Subskrypcji może nabywać Produkty w poprzedniej, niższej cenie).
 6. Sprzedający podejmie działania aby zapewnić możliwość nabywania Produktów dla Klientów korzystających z Subskrypcji nawet w sytuacji gdy dany Produkt nie jest aktualnie dostępny w sklepie Sprzedającego.
 7. Klient może w każdym czasie dokonywać modyfikacji danych (w tym adresu dostawy) lub też swobodnie zrezygnować z Subskrypcji Produktu, a także zmienić czas trwania Subskrypcji przy czym możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu trwania Subskrypcji jest możliwa jedynie dla Klientów dokonujących cyklicznych płatności zgodnie z pkt 12   a i c poniżej.
 8. Modyfikacja Subskrypcji Produktu może polegać w szczególności na zmianie miejsca dostawy Produktu, terminu dostarczenia kolejnej przesyłki zawierającej Produkt, czy też dowolnej zmianie Produktów podlegających Subskrypcji wedle ich listy dostępniej dla Klienta w serwisie Sprzedającego.
 9. W celu skorzystania z usługi Subskrypcji Produktu niezbędna jest rejestracja Klienta w serwisie poprzez założenie indywidualnego Konta Klienta.
 10. Klient może wybrać, iż dokonując Subskrypcji będzie ona trwać trzy (3) lub sześć (6) miesięcy (nie narusza to jego prawa do rezygnacji z Subskrypcji w dowolnym momencie), korzyści uzyskiwane przez Klienta w przypadku wyboru dłuższego okresu trwania Subskrypcji mogą się różnić.
 11. Klienci korzystający z usługi Subskrypcji Produktu nie są uprawnieni do łączenia korzyści wynikających z Subskrypcji z promocjami ustanawianymi przez Sprzedającego.
 12. Klient wybierając usługę Subskrypcji Produktu wybiera też opcję płatności i dostawy Produktów z pośród następujących:

/a./ płatność cykliczna, cykliczna wysyłka Produktów,

/b./ płatność dokonana z góry,  jednorazowa wysyłka Produktów,

/c. płatność dokonana z góry, cykliczna wysyłka Produktów;

Wybierając cykliczną formę płatności Klient wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej Klienta kwoty równych Cenie Produktów podlegających Subskrypcji powiększonych o koszty dostawy (jeżeli przewidziana jest odpłatna dostawa Produktów). Szczegółowy sposób realizacji płatności wskazany jest w  regulaminie operatora płatności. Płatność w ramach Subskrypcji jest możliwa jedynie przy pomocy karty płatniczej. Cena Produktu wraz z kosztami dostawy (w przypadku odpłatnej dostawy Produktów) będzie pobierana przez operatora płatności zgodnie z wybraną przy składaniu Zamówienia częstotliwością wysyłki w dacie odpowiadającej dniu ustalonym przy przystąpieniu do Subskrypcji Produktu. Częstotliwość wysyłki może zostać przez Klienta w każdym momencie zmodyfikowana.

 1. Klient w ramach usługi dokonywania płatności cyklicznych ma możliwość – ale nie obowiązek – wpisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności. Operator Płatności może umożliwić przypisanie do indywidualnego Klienta identyfikatora, za pomocą którego Klient może cyklicznie dokonywać płatności na rzecz Sprzedającego. Sprzedający przypomni Klientowi o pobraniu należności w ramach płatności cyklicznej na trzy (3) dni przed pobraniem poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres email wskazany przez Klienta.
 2. Klient może w każdym czasie swobodnie zrezygnować z usługi Subskrypcji Produktu, bez konieczności składania oświadczenia o wypowiedzeniu i bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Rezygnacji z Subskrypcji dokonuje się przez formularz zwrotu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, przy opcji wysyłki jednorazowej Klient ma trzydzieści (30) dni na zwrot Produktów wypełniając formularz zwrotu (analogicznie do zwrotu Produktu w przypadku zamówienia nie objętego Subskrypcją).
 3. Klient może jeden (1) raz w okresie trwania Subskrypcji w formach, o których mowa w pkt 13 lit. a i c powyżej zawiesić Subskrypcję na okres nie dłuższy niż dwa (2) miesiące w takiej sytuacji Klient zaznacza na swoim koncie odpowiednią opcję dotyczącą wstrzymania realizacji usługi Subskrypcji Produktu w zakładce “Subskrypcje”. Po upływie okresu zawieszenia w braku dyspozycji Klienta o rezygnacji, Subskrypcja będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach.
 4. Klient ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej usługi Subskrypcji i dostawy Produktów w jej ramach w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia pierwszego Produktu w ramach Subskrypcji bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Sprzedający zwraca wówczas Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (o ile te zostały już wysłane do Klienta). Zwrot środków następujące niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu dostarczonych Produktów do MyBestPharm S.A. na adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące Subskrypcji należy przesyłać pocztą elektroniczną email na adres: [email protected] lub do MyBestPharm S.A. na adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Nasz zespół ma czternaście (14) dni na jej rozpoznanie i w tym czasie Klient zostanie poinformowany o uznaniu reklamacji za zasadną bądź też nieuzasadnioną, a gdyby to nie było to możliwe, zobowiązujemy się do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpoznana oraz do rozstrzygnięcia reklamacji gdy tylko będzie to możliwe. Wzór formularza reklamacji można pobrać