REGULAMIN TESTOWANIA PRODUKTU MyBestAqua

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady współpracy – Udziału w testowaniu produktów – pomiędzy MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, a osobami testującymi. 

§ 1. Definicje

 1. Organizator – MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459.
 2. Osoba testująca (tester) – osoba, która po wysłaniu formularza zgłoszeniowego została zakwalifikowana do udziału w testowaniu produktów przez MyBestPharm S.A. (dalej MyBestPharm). 
 3. Udział w testowaniu – polega na przekazaniu przez MyBestPharm testerowi suplementu diety MyBestAqua w celu ich testowania w zamian zobowiązania Testera realizowane poprzez wypełnienie przesłanych formularzy.
 4. Formularz zgłoszeniowy – formularz udostępniony zostanie na stronie internetowej pod adresem: https://mybestpharm.com/mybestchallenge-aqua, który osoba zgłaszająca się musi wypełnić, aby móc przystąpić do procesu ewentualnego wyboru go jako testera firmy MyBestPharm. 
 5. Osoba zgłaszająca się – osoba pełnoletnia, która wypełniła formularz zgłoszeniowy w celu udziału w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm.

§ 2. Postanowienia ogólne

 • Każda osoba zgłaszająca się zobowiązana jest – przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego – do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 
 • Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez osobę zgłaszającą się zgody na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie  oraz wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku na stronie internetowej www.mybestpharm.com oraz profilach Instagram i Facebook MyBestPharm. 
 • Osoba zgłaszająca się, która w późniejszym czasie może stać się testerem suplementu diety MyBestAqua firmy MyBestPharm zgadza się, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie, wynikająca z jego niedopatrzenia nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

§ 3. Formularz zgłoszeniowy

 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na Testera, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem:https://mybestpharm.com/mybestchallenge-aqua
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi formę wyrażenia chęci Udziału w testowaniu produktów z MyBestPharm. Formularz zgłoszeniowy może zostać przesłany przez każdą pełnoletnią osobę, która wyraża chęć Udziału w testowaniu produktów z MyBestPharm, spełnia warunki definicji „Osoby zgłaszającej się” oraz warunki wyboru na Testera określone w paragrafie 4.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm stanowi formę wyrażenia zgody do zawarcia tejże współpracy oraz zgodę na udostępnienie wizerunku na stronie internetowej www.mybestpharm.com, profilu Instagram oraz Facebook MyBestPharm oraz wszelkich innych działań marketingowych firmy.
 4. Formularz zgłoszeniowy zakłada przesłanie danych teleadresowych osoby zgłaszającej się do udziału w testowaniu produktów. 
 5. Zbieranie danych osobowych poprzez formularz zgłoszeniowy jest zgodne z Polityką Prywatności obowiązującą w MyBestPharm, z którą można zapoznać się pod adresem witryny Internetowej: https://mybestpharm.com/polityka-prywatnosci/. Osoba testująca otrzyma klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, co potwierdzenie  wyrażając zgodę na przetwarzanie tych danych. Brak takiej zgody uniemożliwia udział danej Osoby testującej w akcji.
 6. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem osoby zgłaszającej się do grona testerów MyBestPharm. 
 7. Firma MyBestPharm zastrzega sobie prawo do odpowiadania jedynie na wybrane formularze zgłoszeniowe. 
 8. Ewentualna odpowiedź na formularz zgłoszeniowy zostanie wysłana pocztą elektroniczną do osoby zgłaszającej się z adresu [email protected]
 9. Jeśli osoba zgłaszająca się nie otrzyma wiadomości zwrotnej w ciągu dziesięciu (10) dni od wysłania formularza zgłoszeniowego, oznacza to, że nie została ona zakwalifikowana do grona testerów firmy MyBestPharm. 

§ 4. Warunki zakwalifikowania osoby zgłaszającej się do grona testerów

Formularz zgłoszeniowy może być wysłany przez każdą pełnoletnią osobę, która wyraża chęć Udziału w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm. Zakwalifikowanie osoby zgłaszającej się do grona Testerów będzie opierało się na spełnieniu poniższych kryteriów: 

 1. Potwierdzenie braku przeciwwskazań do stosowania produktów MyBestPharm:
  1. Ciąża
  2. Karmienie piersią
  3. Okres aktywnego starania się o zajście w ciążę
  4. Okres leczenia bezpłodności
  5. Choroby ostre lub przewlekłe, nieuregulowane lekami (np. choroby alergiczne, szczególnie na białko ryb, choroby z autoagresji, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia hormonalne, choroby tarczycy, nadnerczy, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, żółtaczkę, zapalenie trzustki, czynną chorobę wrzodową, stany zapalne jelit).
 2. Prawidłowe wypełnienie formularza
 3. Zaakceptowanie Regulaminu
 4. Dołączenie do zamkniętej grupy #MyBestGirls na platformie Facebook. Za pośrednictwem w/w grupy Organizator będzie komunikował się uczestnikami.
 5. Zgoda na udostępnienie wizerunku na stronie internetowej www.mybestpharm.com oraz na profilu Instagram oraz Facebook MyBestPharm.
 6. Wybranie przez MyBestPharm zgłoszenia spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń.

§ 5. Udział w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm

 1. Udział w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm ma charakter dobrowolny. 
 2. Udział w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm polega na tym, że MyBestPharm wysyła testerom paczki z suplementami diety, za które w zamian oczekuje:
  1. wypełniania comiesięcznych formularzy według przesłanych wytycznych oraz najpóźniej do 30.08.2024 r.

Terminy wypełniania formularzy:
23.05 – 25.05 pierwszy formularz przed rozpoczęciem kuracji,
1.07 – 2.07 drugi formularz po 1 miesiącu kuracji,
29.07 – 30.07 trzeci formularz po 2 miesiącu kuracji,
29.08 – 30.08 czwarty formularz na zakończenie po 3 miesiącu kuracji.

 1. wypełnienie ankiety na zakończenie kuracji umieszczonej w mailu za pośrednictwem linku najpóźniej do 30.08.2024 r.
 2. Udział w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm nie zakłada wynagrodzenia finansowego ani odpłatności za dostarczane produkty dla MyBestPharm.
 3. MyBestPharm informuje, że do każdej wysyłki dobieramy różne grupy testerów, w liczbie odpowiadającej potrzebom MyBestPharm. 

§ 6. Oczekiwania względem testera

Po wysłaniu testerowi przesyłki z suplementami diety, firma MyBestPharm oczekuje, że: 

 1. Tester sumiennie przetestuje otrzymany suplement, zgodnie z przedstawionym w Instrukcji dawkowaniem.
 2. Tester nie będzie przyjmował jakichkolwiek innych suplementów bądź produktów, które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób na efekty suplementacji lub wywołać niepożądane reakcje.
 3. Tester zgłosi zaprzestanie suplementacji jeśli pojawi się określony powód, przez który nie może kontynuować kuracji.
 4. Tester wykona zdjęcia zgodnie z Instrukcją.
 5. Tester wypełni ankietę dotyczącą efektów stosowania trzymiesięcznej kuracji.

 

Wszelką odpowiedzialność za podawanie MyBestPharm S.A. fałszywych informacji niezgodnych z faktycznym stanem zdrowia ponosi osoba testująca, MyBestPharm S.A. nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych w czasie procesu weryfikacyjnego, w razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy rezygnację z udziału w programie testowania lub kontakt z lekarzem, celem potwierdzenia możliwości bezpiecznego udziału w akcji.