Regulamin akcji

REGULAMIN KONKURSU

MyBestPharm-Metamorfoza MyBestSlim

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu „metamorfoza z kuracją MyBestSlim” (dalej nazywany „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest firma Evergreen Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 245/46 (02-005 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000534060, REGON: 360370198, NIP: 7010452658, posługująca się nazwą marketingową „Green Parrot” (dalej nazywana „Organizatorem”).
 3. MyBestPharm S.A. ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn Koźle (dalej nazywana „Fundatorem”).
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia, oraz udziela zgód, opisanych poniżej.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Okres Zgłoszeń – okres od dnia 11 stycznia 2023 r. od godziny 10:00 do dnia 18 stycznia 2023 r. do godziny 23:59;
 2. Okres Konkursu – okres obejmujący Okres Zgłoszeń do Konkursu oraz czas przeznaczony na przyznanie i wydanie nagród oraz składanie i rozpatrywanie reklamacji;
 3. Post Konkursowy – informacja o Konkursie udostępniana w ramach publikacji na portalu społecznościowym Facebook;
 4. Serwis – portal społecznościowy Facebook działający pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?id=100067122287377

III UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne (dalej nazywane „Uczestnikami”):
  1. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. biorące udział w Konkursie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. zarejestrowane jako użytkownicy portalu społecznościowego Facebook oraz zobowiązujące się do przestrzegania regulaminów, zasad, procedur i polityki portalu społecznościowego Facebook w zakresie zadań określonych Regulaminem;
  5. wyrażające zgodę na kontakt w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook w ramach odpowiedzi na zamieszczone Zgłoszenie w celu udzielenia informacji o Konkursie oraz Nagrody w Konkursie;
  6. wyrażające zgodę na udostępnienie Zgłoszenia z odpowiednim oznaczeniem autora w osobnej publikacji na portalu społecznościowym Facebook w celu opublikowania listy Laureatów i udzieleniu informacji o przyznaniu prawa do Nagrody;
  7. niebędące pracownikami oraz zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownikami Organizatora i Fundatora, pracownikami oraz zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownikami firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz innymi podmiotami, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkami najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób;
  8. zgadzające się na upublicznienie odpowiedzi, a w przypadku bycia testerką/testerem – upublicznienia swojego zdjęcia, aby móc zorganizować głosowanie na najlepszą metamorfozę.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i spełnienie warunków Regulaminu i przekazania Nagród, oraz wyrażenie zgód opisanych w niniejszym paragrafie.
 3. Brak kontaktu po upływie tygodnia od dnia ogłoszenia wyników równoznaczny jest z rezygnacją z Konkursu. W takim przypadku, Komisja ma prawo do wyboru nowego Laureata.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, wobec którego w wyniku postępowania wyjaśniającego, przeprowadzanego przez Organizatora, udowodniono działania:
  1. niezgodne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, obowiązującym prawem lub regulaminem portalu społecznościowego Facebook, w tym, gdy Uczestnik:
   1. podejmuje w Konkursie działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Facebook;
   2. podejmuje w Konkursie działania z wykorzystaniem profilu fikcyjnego na portalu społecznościowym Facebook na potrzeby Konkursu;
   3. w niedozwolony sposób wpływa lub ingeruje w mechanizm Konkursu;
   4. publikuje treści wulgarne, obelżywe, nieobyczajne, dyskryminujące, obrażające uczucia religijne lub w inny sposób sprzeczne z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego;
   5. nie posiada praw autorskich do Zgłoszenia i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
   6. umieszcza Zgłoszenie promujące inne marki niż Fundatora lub mogące naruszyć prawa Organizatora, Fundatora lub osób trzecich.

IV ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na profilu MyBestPharm: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067122287377
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę Uczestnik powinien wykonać czynności (dalej nazywane „Zadaniem”) polegające na:
  1. opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/profile.php?id=100067122287377  z odpowiedzeniem na pytanie konkursowe: “dlaczego to właśnie Ty powinnaś dostać od nas kurację MyBestSlim?”

Zadanie konkursowe musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, do której Uczestnik posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie;

 1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
 2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów poza markami własnymi Fundatora;
 3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
 4. musi być związana z zadaniem konkursowym;
 5. musi być sporządzona w języku polskim;
 6. musi być opublikowane w formie komentarza do Posta Konkursowego.
 1. Prawidłowe wykonanie Zadania uważane jest za zgłoszenie udziału w Konkursie (dalej nazywane „Zgłoszeniem”).
 2. Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła poprzez wykonanie Zadania.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Warunkiem technicznym niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie:
  1. urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu;
  2. dostępu do Internetu;
  3. aktualnej wersji przeglądarki internetowej lub aplikacji portalu społecznościowego Facebook zainstalowanej na urządzeniu;
  4. profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 5. Każdy Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń do Konkursu, o ile spełnione są warunki Regulaminu.
 6. Udostępnione komentarze pod postem zostaną ocenione przez Komisję, która wyłoni 10 testerek/testerów produktu MyBestSlim.
 7. Testerzy mają obowiązek wykonywać zdjęcia swojej sylwetki (lub/i) wagi przez okres trwania testów, tj. 3 miesiące.
 8. Po okresie 3 miesięcy 10 testerów przesyła Organizatorowi Konkursu 2 zdjecia (przed i po metamorfozie), na podstawie których odbędzie się głosowanie za pośrednictwem profilu Facebook MyBestPharm na najlepszą metamorfozę. Głosują osoby zarejestrowane na portalu Facebook. Osoba z największą ilością głosów wygrywa nagrodę.

V NAGRODA W KONKURSIE

 1. Nagrodą w (dalej zwane „Nagrodami”):
 2. voucher na kwotę 1000 zł (słownie: tysiąca złotych) do wybranego wspólnie SPA w regionie Laureata. SPA musi znajdować się na terenie Polski.  *Wyślemy max. 3 propozycje do wspólnej konsultacji.
 3. Do Nagród dodana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10,00% wartości danej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie odprowadzona przez Organizatora na poczet uiszczenia zryczałtowanego podatku od Nagrody w Konkursie, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032).
 4. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody pieniężne ani rzeczowe. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

VI TRYB I TERMIN WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Laureat wybierany jest spośród Uczestników, których Zgłoszenia (zdjęcia metamorfozy) znalazły największe uznanie wśród użytkowników Facebooka. Zdjęcia metamorfozy publikują jedynie osoby, wyłonione jako testerzy MyBestSlim, a są to osoby, których Zgłoszenia (komentarz pod postem) znalazły największe uznanie wśród członków Komisji i spełnili warunki określone w Regulaminie Konkursu.
 2. Wybór 10 (słownie: dziesięciu) testerów MyBestSlim (dalej zwanych Testerami”) dokona trzyosobowa komisja konkursowa, powoływana przez Organizatora (dalej „Komisja”).
 3. Komisja będzie oceniać zgłoszone prace według następujących kryteriów:
  1. oryginalność, kreatywność Zgłoszeń;
  2. merytoryczne dopasowanie do zadanego tematu tj. Zadania opisanego powyżej;
  3. styl wypowiedzi i poprawność językową.
 4. Wybór 1 (słownie: jednego) zwycięzcę Konkursu (dalej zwanych Laureatem”) dokonają użytkownicy Facebooka, głosując na najlepszą metamorfozę.
 5. Komisja dokona wyboru Laureata po zakończeniu pierwszego Okresu Zgłoszeń, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od zakończenia pierwszego Okresu Zgłoszeń (tj. 19.01).
 6. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, z przyczyn opisanych powyżej, prawo do Nagrody przechodzi na innego Uczestnika wyłonionego przez Komisję.

VII SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 1. Testerzy zostaną poinformowani o przyznaniu prawa do testowania suplementu diety MyBestSlim poprzez komentarz pod postem konkursowym marki MyBestPharm na portalu społecznościowym Facebook z oznaczeniem profilu Uczestnika jako autora udostępnionego w publikacji Zgłoszenia.
 2. Wyżej opisana publikacja zostanie udostępniona niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez Komisję, nie później niż następnego dnia roboczego.
 3. Laureat zostanie poinformowany o przyznania prawa do Nagrody (tj. vouchera do SPA)

VIII WYDANIE NAGRODY

 1. Wydanie Nagród nastąpi w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni roboczych od daty ogłoszenia Laureatów i informację o przyznaniu prawa do Nagrody.
 2. Wydanie Nagród odbędzie się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook jako odpowiedź do Zgłoszenia.  poprzez komentarz pod postem konkursowym marki MyBestPharm na portalu społecznościowym Facebook z oznaczeniem profilu Uczestnika jako autora udostępnionego w publikacji Zgłoszenia, a także na Stories profilu.

IX TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora:

GREEN PARROT

 1. Szturmowa 9/13

02-678 Warszawa

z dopiskiem „KONKURS SPA MyBestPharm” począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od daty zamieszczenia publikacji na portalu społecznościowym Facebook, zawierającej Zgłoszenia Laureatów i informację o przyznaniu prawa do Nagrody. O zachowaniu terminu zgłoszenia Reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym nadanym najpóźniej w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

X DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich w celu przeprowadzenia Konkursu i przesłania Nagrody. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Uczestnika z udziału w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników przekazywanych w związku z uczestniczeniem w Konkursie jest Organizator.
 3. Uczestnicy, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub żądania sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wydanie oraz realizację Nagród, co Uczestnik akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości.
 4. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu przez Organizatora.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych na jej podstawie ustaw i aktów wykonawczych,
 6. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, lub ich usunięcia, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie zostaną wykluczone z Konkursu, straci też prawo do ewentualnej Nagrody.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata na portalu społecznościowym Facebook w postaci oznaczenia profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 8. Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Dane będą przetwarzane przez okres – od momentu ich przekazania Administratorowi do momentu zakończenia Konkursu. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane przez Administratora do momentu wywiązania się przez niego z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych lub usunięcia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym momentem. Wyżej wskazane żądania mogą być przesłane w wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Danych Osobowych (adres e-mail: [email protected]) spod adresu korespondencyjnego.
 12. Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 13. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża również zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu społecznościowym Facebook (narzędzie Messenger) informacji dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród lub wypełnienia obowiązków podatkowych.
 14. Niezależnie od powyższego Laureat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora lub Fundatora swoich danych osobowych poprzez umieszczenie, rozpowszechnianie lub publikację informacji o danym Laureacie: jego imienia i nazwiska oraz umieszczonego Zgłoszenia w kontekście dotyczącym Konkursu w tym w ramach publikacji wyników Konkursu przez okres jego trwania.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Uczestnicząc w nim, Uczestnicy przekazują informacje Organizatorowi, a nie Serwisowi.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
  Calculate Shipping
  Change Coupon