Regulamin akcji promocyjnej – Wielka Bitwa Suplementów

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
– WIELKA BITWA SUPLEMENTÓW

§ 1. DEFINICJE

 1. Organizator – MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459.
 2. Produkt lub Produkty – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome udostępniane przez Organizatora będące przedmiotem Akcji Promocyjnej.
 3. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta.
 4. Uczestnik – Konsument lub Prosument, który otrzymuje Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 5. Konsument – osoba nabywają Towary bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Przedsiębiorca – konsument, Prosument – osoba dokonująca z Organizatorem czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę-konsumenta działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 7. Sklep – sklep internetowy www.mybestpharm.com 
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w ramach Akcji Promocyjnej.

§ 2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna, tj. faktyczne przyjmowanie zgłoszeń organizowana jest w okresie od dnia 19.04.2024r. do dnia 26.04.2024r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń – w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Akcji Promocyjnej prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą strony internetowej www.mybestpharm.com w terminie od dnia 19.04.2024r. do dnia 26.04.2024r. do godziny 23:59:59 lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
 3. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje moment zarejestrowania zgłoszenia (tj. wypełnienia i wysłania prawidłowo uzupełnionego formularza) na stronie internetowej www.mybestpharm.com
 4. Zgłoszenia i przesyłki powinny być składane i przesyłane zgodnie z postanowieniami §  3 i 4 Regulaminu.
 5. Za realizację i obsługę Akcji Promocyjnej odpowiedzialny jest Organizator.

§ 3. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich osób mających adres zamieszkania lub adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne (Uczestnicy), które:
  1. dokonają zgłoszenia oraz spełnią warunki, o których mowa w § 4 Regulaminu;
  2. ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Dostarczanie zgłoszeń możliwe jest jedynie w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Akcji Promocyjnej.
 4. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.mybestpharm.com zostanie zablokowany po wypełnieniu 1000 formularzy i tym samym akcja ulegnie skróceniu i zakończeniu.
 5. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie w trakcie trwania akcji promocyjnej. 

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest łączne spełnienie następujących warunków: prawidłowe wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na zasadach określonych w § 2-4 Regulaminu oraz przesłanie do Organizatora suplementu diety z kategorii wsparcie odchudzania z pełną zawartością, częściowo zużytego lub zużytego do końca w cenie regularnej o wartości nie mniejszej niż 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) innego niż marki MyBestPharm dalej: „Suplement diety”.
 2. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) newslettera, czyli informacji o tematyce marketingowej za pośrednictwem komunikacji e-mail i SMS (zgoda na marketing bezpośredni).
 3. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.mybestpharm.com poprzez prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego przez Organizatora (dalej: „Formularz”).
 4. Uczestnik uzupełniając Formularz będzie zobowiązany do podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres e-mail,
  4. adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polski na potrzeby doręczenia suplementu diety MyBestSlim (dalej „suplement diety ” lub „Produkt”) w przypadku jego przyznania,
  5. markę i nazwę przesłanego suplementu diety wraz z krótką opinią,
 5. Prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie Formularza Organizatorowi jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 6. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia na podany w Formularzu adres e-mail. 
 7. Uczestnik przesyła suplement diety na adres:

MYBESTPHARM
UL. POWSTAŃCÓW 70
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
OSOBA KONTAKTOWA: MAGAZYN MYBESTPHARM
z dopiskiem WIELKA BITWA SUPLEMENTÓW 

w terminie 48 h (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) od momentu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu Formularza przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest zachować potwierdzenie nadania przesyłki, na wypadek ewentualnych reklamacji bądź problemów z doręczeniem przesyłki.

 1. Organizator nie odpowiada za wadliwe doręczenie lub brak doręczenia przesyłki przez wybranego przewoźnika, jak również wadliwe wypełnienie danych w formularzu.
 2. Organizator akceptuje przesyłki o których mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, wysłane wyłącznie za pośrednictwem kuriera na koszt Uczestnika Promocji.
 3. Przesyłki wysłane w inny sposób aniżeli wskazany w § 4 ust. 8 nie będą uwzględniane przez Organizatora i nie biorą udziału w Akcji promocyjnej.
 4. W przypadku gdy Suplement nabyty został w walucie obcej dla obliczenia jego wartości przyjmuje się cenę na dzień dokonania zakupu, a dla przeliczenia ceny średni kurs danej waluty według kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania zgłoszenia.
 5. W Akcji promocyjnej nie biorą udziału suplementy marki MyBestPharm.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest przesłanie suplementu innej marki niż MyBestPharm, niezależnie od jego stanu wykorzystania.
 7. Przesłanie więcej niż jednego Suplementu, z których cena żadnego nie przekracza 80,00 zł (słownie: osiemdziesięciu złotych), ale suma ich cen przekracza tę wartość, nie uprawnia Uczestnika do otrzymania Produktu.
 8. Każdy uczestnik może przesłać wyłącznie jeden suplement. Niezależnie od ilości przesłanych Suplementów o wartości przekraczającej 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych), każdemu Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do otrzymania tylko jednego Produktu.
 9. W przypadku wysłania Suplementu niespełniającego warunków Akcji promocyjnej, Organizator nie będzie odsyłał przesłanego przez Uczestnika Suplementu lub opakowania po nim Uczestnikowi Promocji.

§ 5. PRODUKT AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Biorący udział w Akcji Promocyjnej mają możliwość otrzymania Produktu MyBestSlim.
  Łączna liczba Produktów objętych akcją promocyjną jest ograniczona. Organizatorowi przysługuje prawo do skrócenia Akcji Promocyjnej w przypadku wyczerpania puli Produktów przeznaczonych na akcję promocyjną.
 2. Uczestnik, który spełni warunki określone w § 2-4 Regulaminu otrzyma Produkt, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, o ile wcześniej nie dojdzie do wyczerpania zapasów przeznaczonych na Akcję promocyjną.
 3. Produkty będą przyznawane w kolejności wpływu zgłoszeń. Kolejność przesyłania zgłoszeń ustalana będzie na podstawie daty i godziny zarejestrowania Formularza u Organizatora.
 4. W przypadku gdy zgłoszenie do Akcji Promocyjnej nie spełnia warunków udziału w Akcji Promocyjnej, Organizator ma prawo do przekazania Produktu kolejnemu Uczestnikowi, który spełnił warunki udziału w Akcji Promocyjnej.
 5. Produkty zostaną wysłane Uczestnikom spełniającym warunki Akcji Promocyjnej określone w § 2-4 Regulaminu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia doręczenia suplementu diety Organizatorowi na adres wskazany w Regulaminie Promocji.
 6. Produkt zostanie przekazany Uczestnikom, którzy spełnili warunki Akcji Promocyjnej określone w § 2-4 Regulaminu, na koszt Organizatora Akcji Promocyjnej, na wskazany przez Uczestnika Promocji w Formularzu adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 7. Produkt nie podlega wymianie na inny suplement oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru przez Uczestnika promocji Produktu.
 9. Próba doręczenia Produktu przez Organizatora za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w Formularzu nastąpi wyłącznie jeden raz.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną powinny być składane w formie pisemnej lub mailowej. Reklamacje mogą być składane najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia Akcji Promocyjnej (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce lub daty nadania maila) pod adresem Organizatora wskazanego w § 1 Regulaminu z dopiskiem „Suplement za suplement” lub mailem na adres: [email protected]
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż określona w  § 6 ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji lub zdjęcie jeśli to konieczne.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres mailowy podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.
 7. Do reklamacji dotyczących otrzymanego w ramach Akcji Promocyjnej Produktu, zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem www.mybestpharm.com

 § 7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest firma MyBestPharm S.A z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, zwana dalej „Administratorem”.
  2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się̨ skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt § 7 ust. 1 lit. a) Regulaminu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
  1. w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Akcji Promocyjnej;
  2. w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu przyznania Produktu oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
  3. w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;
  4. w celach związanych z aktywnością̨ jako lojalnego klienta w tym wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o wystawienie opinii o Produkcie;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:
  1. osoba, której dane dotyczą̨, wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą̨, przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Akcji Promocyjnej w tym pracownicy Działu Marketingu, Promocji, Statystyk, Obsługi Klienta i Sprzedaży, Księgowości, firma prowadząca serwis internetowy, firma prowadząca serwis logistyczny, firmy drukarskie, firmy kurierskie oraz call center.
 5. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w trakcie trwania Akcji Promocyjnej i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają̨ tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Uczestnikom Akcji Promocyjnej przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  4. usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Akcji Promocyjnej nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  6. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  7. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Akcji Promocyjnej lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),
  8. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 9. W celu skorzystania z praw określonych w § 7 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się̨ z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected], lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 8 ust. 1 lit. a.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia Akcji Promocyjnej.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest a stronie internetowej www.mybestpharm.com
 2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej.
 3. Wykluczeniu będzie podlegała także osoba, która w związku z Akcją Promocyjną naruszyła prawa lub dobre imię Organizatora lub która w celu uzyskania Produktu podejmowała działania sprzeczne z intencją Akcji Promocyjnej i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Akcją Promocyjną spowodowanych podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 5. Akcja Promocyjna nie jest organizowana ani współorganizowana, jak również nie jest sponsorowana, ani wspierana przez serwisy społecznościowe Instagram oraz Facebook lub przez ich operatora i nie jest z serwisami Instagram oraz Facebook lub ich operatorem w żaden inny sposób związana.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Akcji Promocyjnej, jak również skrócenia Akcji Promocyjnej.
 7. Niniejszy Regulamin akcji promocyjnej wchodzi w życie z dniem 06.02.2024r.