-10% z kodem WIOSNA10 i gwarancja dostawy przed majówką

Regulamin

Regulamin promocji “Satysfakcja gwarantowana” i „Widoczne efekty albo zwrot pieniędzy”

w sklepie internetowym www.mybestpharm.com

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Widoczne efekty albo zwrot pieniędzy” (zwanej dalej: Promocją) jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Maciej Saryusz-Romiszewski – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania promocji: od 01.03.2024r. do 17.03.2024 do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 2. Zasady:
  1. Promocja nie obejmuje zestawów, akcesoriów i subskrypcji.
  2. Minimum 3 miesięczna regularna suplementacja produktami MyBestPharm.
  3. Wypełnienie formularza zwrotu dostępnego na stronie Organizatora: www.mybestpharm.com wraz z uzasadnieniem zwrotu – oczekiwania względem produktu, a zauważone efekty.
  4. Odesłanie zwracanego produkt z załączonym formularzem na koszt własny, na adres organizatora:
   MYBESTPHARM
   UL. POWSTAŃCÓW 70
   47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
  5. Zawartość zwracanego produktu nie może być większa niż 50%. Produkty niespełniające warunku nie będą brane pod uwagę. 
  6. Uczestnik może zwrócić tylko jeden produkt.
 3. Promocja gwarantuje zwrot środków za produkt, którego działanie nie spełnia oczekiwań uczestnika promocji. Warunkiem otrzymania zwrotu środku jest spełnienie wszystkich warunków akcji.
 4. Organizator od momentu otrzymania paczki na zwrot środków ma 14 dni roboczych.
 5. Produkty kupione w datach trwania akcji mogą być zwrócone po 14 dniach od daty zakupu.
 6. Promocją objęte są wszystkie suplementy MyBestPharm oferowane przez Organizatora oraz dostępne w sklepie internetowym www.mybestpharm.com z wyłączeniem: akcesoriów.
 7. Po upływie wskazanego czasu trwania promocji, Konsument nie będzie mógł wziąć udziału w akcji.

§3. Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego na stronie www.mybestpharm.com

§4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.mybestpharm.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w tym czasu trwania promocji, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mybestpharm.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.