Regulamin promocji „Dzień Kobiet”

Regulamin promocji „Dzień Kobiet”

w sklepie internetowym www.mybestpharm.com.

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień Kobiet” (zwanej dalej: Promocją) jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Maciej Saryusz-Romiszewski – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

§2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania promocji: od 05.03.2024r. do 07.03.2024r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 2. Promocja gwarantuje 25% zniżki z kodem DZIENKOBIET.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty MyBestPharm oferowane przez Organizatora oraz dostępne w sklepie internetowym www.mybestpharm.com. z wyłączeniem: zestawów, akcesoriów i subskrypcji.
 4. Po upływie wskazanego czasu trwania promocji Konsument nie będzie mógł zakupić produktów objętych Promocją.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami   rabatowymi.

 

§3. Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.mybestpharm.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Klient korzystając z rabatu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wyraża wszelkie zgody marketingowe:
  1. na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) informacji handlowych i ofert wysyłanych na podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) informacji reklamowych, co będzie wykonywane przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (połączenia telefoniczne/SMS) oraz automatycznych systemów wywołujących tj. telefonu i komputera, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.) i w tym celu Uczestnik udostępni swój numer telefonu,
  3. na udostępnienie swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail, imienia i numeru telefonu przez MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) jej partnerom biznesowym w celu otrzymywania od tych partnerów informacji handlowych o nowych ofertach, promocjach, produktach, usługach czy konkursach. Wskazani partnerzy biznesowi: MUDII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420;, PromoTRaffic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, KRS 0000449737, NIP: 6762461932, Maczfit foods sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Branieckiego 17, 02-972 Warszawa, KRS: 0000752666, NIP: 9512471196;
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mybestpharm.com.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.