-10% z kodem WIOSNA10 i gwarancja dostawy przed majówką

Regulamin programu partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego – ambasadorski dla Dietetyków

I. Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy Regulamin programu afiliacyjnego określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem, tj. MyBestPharm S.A. i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Produktów oferowanych przez Organizatora.
 2. Organizatorem Programu Afiliacyjnego jest spółka jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, adres: Powstańców 70, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, kapitał zakładowy 100.000, 00 zł opłacony w całości.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin programu afiliacyjnego określający zasady współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Produktów oferowanych przez Organizatora,
 2. Organizator – spółka jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, adres: Powstańców 70, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle, KRS: 0000871865, NIP: 6751740249,
 3. Program Afiliacyjny – program partnerski prowadzony przez Organizatora, polegający na współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, mającej na celu promocję i marketing Produktów oraz sprzedaż Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora,
 4. Partner – osoba fizyczna będąca dietetykiem, która legitymuje się stosownym wykształceniem dietetycznym, które może udokumentować swoje wykształcenie dietetyczne na prośbę Organizatora, która zawarła z Organizatorem Umowę Partnerską,
 5. Umowa Partnerska – umowa dotycząca przystąpienia Partnera do Programu Afiliacyjnego, zawierana pomiędzy Organizatorem a Partnerem w formie elektronicznej w sposób określony w § 4 ust. 4 Regulaminu,
 6. Konto Partnera – konto Partnera utworzone na stronie https://mybestpharm.com/dolacz-do-programu-ambasadorskiego/, za pomocą którego Partner ma możliwość kontaktowania się z Organizatorem oraz uzyskiwania informacji odnośnie wartości zrealizowanych umów zakupu przez Klientów, przy wykorzystaniu Linku afiliacyjnego lub Kodu rabatowego oraz wysokości Prowizji należnej Partnerowi.
 7. Link afiliacyjny – indywidualny dla każdego Partnera link, generowany przez Partnera w zakładce Konta Partnera, pozwalający na śledzenie czy Klient dokonał zakupu na stronie https://mybestpharm.com/ dzięki poleceniu Partnera.
 8. Kod rabatowy – dedykowany kod rabatowy przyznawany Partnerowi w celu przekazywania go Klientom w prowadzonych działaniach, a pozwalający Klientom na nabywanie Produktów ze zniżkami określonymi przez Organizatora, natomiast Partnerowi na uzyskanie dodatkowej prowizji.
 9. Prowizja – wynagrodzenie Partnera obliczane jako procent od wartości zakupu zrealizowanego przez Klienta w Sklepie z wykorzystaniem Linku afiliacyjnego lub Kodu rabatowego. Wysokość Prowizji określona jest w Załączniku – Korzyści i Poziomy Programu.
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora dostępny na witrynie internetowej https://mybestpharm.com/ za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie zakupów drogą elektroniczną poprzez sieć Internet,
 11. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży z Organizatorem,
 12. Produkt (Produkty) –towary znajdujące się w ofercie Organizatora, będące przedmiotem zbycia w ramach umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

III. Cele i Założenia Programu Afiliacyjnego – ambasadorski dla Dietetyków

 1. Celem Programu Afiliacyjnego jest współpraca, w ramach której Partner może nie tylko zdobywać wynagrodzenie za promowanie Produktów Organizatora, ale także jest to okazja do pracy z najlepszymi preparatami wspierającymi zdrowie i proces odchudzania na rynku i szereg korzyści dla Klientów Partnera m. in. ułatwienie im procesu odchudzania przy użyciu naturalnych, sprawdzonych preparatów. W ramach tego programu Partner zyskuje wymierne korzyści – Program Afiliacyjny może przynieść Partnerowi stały, pasywny dochód. Ideą Programu Afiliacyjnego jest zaproszenie do współpracy, która nie tylko przynosi korzyści finansowe, ale również otwiera drzwi do rozwijania swojej wiedzy i zaufania wśród Klientów dążąc do ułatwienia im procesu odchodzenia, promocji ich zdrowia i ograniczenia niewłaściwych nawyków żywieniowych
 2. Promowanie Produktów przez Partnera odbywać się będzie poprzez polecanie produktów klientom przez Partnera obejmujące publikowanie i przekazywanie informacji o Produktach, wraz z podaniem Linków afiliacyjnych, Kodów rabatowych oraz adresu strony internetowej Sklepu, w tym także takie działania jak zamieszczanie tych danych na kanałach społecznościowych (np. na portalach społecznościwoych takich jak: Facebook czy Instagram) bądź stronach internetowych Partnera.

IV. Zasady przystąpienia Partnera do udziału w Programie Afiliacyjnym

 1. Przystępując do programu, Partner akceptuje zasady niniejszego Regulaminu, brak akceptacji niniejszego Regulaminu oznacza nie możność udziału w Programie Afiliacyjnym.
 2. Do Programu Afiliacyjnego przystąpić mogą wyłącznie osoby fizyczne będące dietetykami, tj. osoby które legitymują się stosownym wykształceniem dietetycznym. Organizator może poprosić Partnera o udokumentowanie jego wykształcenia dietetycznego. Partner ma czternaście (14) na wykonanie takiego wniosku, nie uczynienie zadość wezwaniu Organizatora do udokumentowania wykształcenia dietetycznego uprawnia Organizatora do wykluczenia takiego Partnera z Programu Afiliacyjnego.
 3. Aby móc założyć Konto Partnera, osoba chcąca zostać Partnerem powinna mieć dostęp do:
  • a) urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu) posiadającego dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo zainstalowanej, skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej,
  • b) aktywnej skrzynki poczty elektrycznej (email).
 4. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego i uzyskanie statusu Partnera odbywa się poprzez założenie przez Partnera Konta Partnera. W tym celu konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://mybestpharm.com/dolacz-do-programu-ambasadorskiego/, a następnie zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Osoba chcąca zostać Partnerem zobowiązana jest do podania prawdziwych danych w treści formularza rejestracyjnego.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, na adres poczty elektronicznej email podany w formularzu rejestracyjnym wysłany zostanie mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora zostanie wysłany email z potwierdzeniem przyjęcia do programu i aktywacją Konta Partnera lub odmową przyjęcia do Programu Afiliacyjnego. Prawidłowe uzupełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu, są równoznaczne z zawarciem Umowy Partnerskiej.
 7. Rejestracja i współpraca w ramach Programu Afiliacyjnego jest zawsze dobrowolna i bezpłatna dla Partnera. Partner może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie Afiliacyjnego bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie (rezygnacja lub wykluczenie z Programu Afiliacyjnego prowadzi jednak do utraty korzyści jakie udział w tym programie za sobą niesie).
 8. Organizator uprawniony jest do zweryfikowania spełnienia przez Partnera warunków przystąpienia do Programu Afiliacyjnego (w tym zweryfikowania wykształcenia w trybie opisanym w pkt IV.2. powyżej) i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Organizator uprawniony jest do odmowy zawarcia z daną osobą Umowy Partnerskiej, informując o powyższym tą osobę na podany przez nią w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej email. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Programu Afiliacyjnego i zawarcia Umowy Partnerskiej bez podania przyczyny lub innego uzasadnienia.
 9. Partner zobowiązany jest niezwłocznie informować Organizatora o zmianie wszelkich danych podanych w treści formularza rejestracyjnego, nie później jednak niż w terminie dziesięciu (10) dni od powstania takiej zmiany, pod rygorem utraty prawa przez Partnera do Prowizji. Informacja o zmianach powinna być wprowadzona przez Partnera w Koncie Partnera oraz przekazana Organizatorowi na jego adres poczty elektronicznej email: [email protected].
 10. Partner uprawniony jest do zrezygnowania w dowolnym momencie z udziału w Programie Afiliacyjnym, przesyłając odpowiednie oświadczenie Organizatorowi na adres jego poczty elektronicznej email: [email protected]. Przesłanie powyższego oświadczenia w sposób wskazany powyżej równoznaczny jest z wygaśnięciem Umowy Partnerskiej z chwilą doręczenia Organizatorowi tego oświadczenia w ten sposób, iż może się on zapoznać z jego treścią.
 11. Jeżeli nikt nie skorzysta z Linku afiliacyjnego Partnera przez okres trzech (3) miesięcy, Partner ten zostanie automatycznie wykluczony z dalszego udziału w Programie Afiliacyjnym o Umowa Partnerska wygaśnie, o czym zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej na adres email wskazany na Koncie Partnera.
 12. W przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy Partnerskiej i wykluczenia Partnera z Programu Afiliacyjnego, o czym Partner zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości na jego adres poczty elektronicznej email wskazany przez Partnera  w danych Konta Partnera.

V. Działania Partnera w ramach Programu Afiliacyjnego

 1. Partner realizując Umowę Partnerską i biorąc udział w Programie Afiliacyjnym działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną rzecz, , w szczególności Partner nie jest uprawniony, na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej, do podejmowania jakichkolwiek działań, w tym zaciągania zobowiązań, w imieniu i na rzecz Organizatora. Zawarcie Umowy Partnerskiej nie oznacza też udzielenia jakiegokolwiek pełnomocnictwa przez Organizatora do działania w jego imieniu.
 2. Korzyści i Poziomy Programu stanowią Załącznik do niniejszego Regulaminu i szczegółowo opisują korzyści jakie niesienie ze sobą uczestnictwo przez Partnera w Programie Afiliacyjnym, w tym zależne od poziomu sprzedaży.

VI. Zadania i obowiązki Partnera

 1. Zadaniem Partnera jest promowanie Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, dostępnych na stronie internetowej Sklepu, i tym samym pozyskiwanie nowych Klientów przez Partnera dla Organizatora.
 2. Promowanie Produktów przez Partnera odbywać się będzie poprzez polecanie Produktów klientom, a także inne działania w tym zamieszczanie informacji na kanałach w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) bądź stronach internetowych Partnera, poprzez publikowanie i przekazywanie:
  • a) Informacji o Produktach oraz możliwości ich zakupu w Sklepie (w tym poprzez wskazanie adresu strony internetowej Sklepu), w oparciu o informacje i materiały znajdujące się na stronie https://mybestpharm.com/dolacz-do-programu-ambasadorskiego/
  • b) Linków afiliacyjnych,
  • c) Kodów Rabatowych.
 3. Wykonując Umowę Partnerską i biorąc udział w Programie Afiliacyjnym oraz korzystając z udostępnionych mu przez Organizatora treści i materiałów o Produktach, Partner zobowiązuje się:
  • a) Powstrzymywać się od działań, które stanowią lub chociażby mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • b) Powstrzymywać się od działań, które mogą nosić znamiona przesyłania niezamówionej informacji handlowej,
  • c) Formułować wszelkie informacje dotyczące Produktów Organizatora i jego oferty w sposób niepozostawiający wątpliwości, iż informacje te pochodzą od Partnera i są przez niego przekazywane Klientom,
  • d) Powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących naruszać dobre imię Organizatora, jego współpracowników i innych Partnerów.
 4. Partner nie może i nie będzie:
  • a) zamieszczać ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności są: obsceniczne, obraźliwe, niezgodne z prawem, szkodliwe, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa  autorskie lub prawa własności intelektualnej,
  • b) rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać plików cookies,
  • c) organizować mailingi, które mogą zostać uznane za „spam” – przesyłać wiadomości elektronicznych email do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości,
  • d) naruszać Politykę prywatności MyBestPharm S.A.,
  • e) odsprzedawał Produktów z oferty Sklepu po cenie niższej niż ustalona przez Organizatora,
  • f) stosować jakiekolwiek inne działania, które bezpośrednio przyczyniają się do nieuczciwego lub sprzecznego z dobrymi obyczajami zwiększenia wynagrodzenia Partnera.

VII. Wysokość Prowizji Partnera i sposób jej obliczania

 1. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Produktów na stronie internetowej Sklepu z wykorzystaniem przyznanych Partnerowi Linka afiliacyjnego lub Kodu Rabatowego, Partnerowi przysługiwać będzie od Organizatora Prowizja w wysokości określonej w Załączniku do Regulaminu – Korzyści i Poziomy Sprzedaży..
 2. Warunkiem przyznania Prowizji Partnerowi jest dokonanie przez Klienta zakupu Produktów na stronie internetowej Sklepu z wykorzystaniem Linku afiliacyjnego Partnera lub przyznanego mu Kodu rabatowego oraz dokonanie zapłaty całości ceny sprzedaży przez Klienta. Z uwagi na możliwość złożenia przez Klientów będących konsumentami oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi, Prowizja zostanie naliczona po upływie powyższego terminu i pod warunkiem braku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 3. W przypadku sprzedaży zrealizowanej z użycie Linka afiliacyjnego i Kodu rabatowego Partnerowi należy się wyłącznie Prowizja za wykorzystanie Linka afiliacyjnego.
 4. Wysokość należnej Partnerowi Prowizji możliwa jest do zweryfikowania przez Partnera za pośrednictwem Konta Partnera.
 5. Realizacja wypłaty kwoty Prowizji następować będzie z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej przez Partnera i doręczonej Organizatorowi na adres poczty elektronicznej email: [email protected] faktury VAT lub rachunku (dla podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT). Kwota Prowizji, do której uprawniony jest Partner jest kwotą netto, do której – gdy wymagają tego przepisy – należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Okresem rozliczeniowym prowizji jest miesiąc kalendarzowy, Partner może żądać wypłaty Prowizji za poprzedni miesiąc w miesiącu następującym.
 6. Faktura VAT lub rachunek powinny opiewać na kwotę Prowizji zgodnie z danymi dostępnymi na Koncie Partnera.
 7. Wypłaty dokonywane będą przez Organizatora na rachunek bankowy Partnera wskazany w treści faktury VAT lub na rachunku, który powinien być zgodny z rachunkiem bankowym Partnera wskazanym w Koncie Partnera lub na powiązane z adresem poczty elektronicznej email Partnera konto PayPal. Wypłata Prowizji następować będzie w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
 8. Każdy Partner jest zobowiązany samodzielnie rozliczać i odprowadzać własne należności publicznoprawne związane z udziałem w Programie Afiliacyjnym i uzyskiwaną Prowizją tj. bez udziału Organizatora oraz zapewnić, że w ramach podejmowanej aktywności taki sposób jego rozliczania tych należności będzie zgodny z przepisami prawa. Przytępienie do udziału w Programie Afiliacyjnym jest równoznaczne z oświadczeniem przez Partnera, że Organizator nie staje się dla niego w sensie prawnym płatnikiem jakichkolwiek należności publicznoprawnych związanych z udziałem w tym programie (posiada inne tytułu do płatności tych należności), w przypadku gdyby oświadczenie to okazało się niezgodne z prawdą, Partner naprawi w całości szkodę powstałą w majątku Organizatora związaną z koniecznością zapłaty tych należności jako płatnik – tak co do należności głównych jak i ubocznych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wypłatą Prowizji w przypadku powzięcia wątpliwości co do wysokości Prowizji, bądź zgodności działań Partnera z postanowieniami Regulaminu, do czasu wyjaśnienia powyższych wątpliwości.
 10. Roszczenie Partnera o zapłatę Prowizji nie może zostać zgłoszone po zgłoszeniu przez Partnera rezygnacji udziału w Programie Afiliacyjnym.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane przez Organizatora, będącego zarazem administratorem danych osobowych Partnerów, w celu wykonania Umowy Partnerskiej oraz  w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, jak również w celu marketingu usług i Produktów oferowanych przez Organizatora oraz rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami (prawnie uzasadnione interesy Organizatora).
 2. Podanie przez Partnera danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Programie Afiliacyjnym oraz pozostałych celów wskazanych powyżej. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy oraz pozostałych celów przetwarzania.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej https://mybestpharm.com/polityka-prywatnosci/.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie nieprawidłowości i reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Afiliacyjnego powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected] Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis przedmiotu reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator poinformuje Partnera drogą elektroniczną.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 2. Umowa Partnerska zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym  o powyższej zmianie Organizator poinformuje Partnera poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Partnera lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej email Partnera wskazany w Koncie Partnera. Partner ma prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu ze skutkiem wstecznym od dnia tej zmiany, przy czym oświadczenie w powyższym zakresie Partner powinien zgłosić w terminie 14 dni od dnia podania informacji o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania/zawieszenia Programu Afiliacyjnego  w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2023 r.

 

Załącznik do Regulaminu:

KORZYŚCI I POZIOMY PROGRAMU

 

PRZY PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU:

 • Po rejestracji otrzymasz od nas WELCOME PACK, na który składają się:
  • 2 wybrane przez Ciebie produkty MyBestPharm,
  • Zestaw notesów i długopisów,
  • Katalogi MyBestPharm,
  • Brandowany kubek,
  • Dostęp do szkoleń i webinarów.
 • Poszerzaj swoją wiedzę, po rejestracji otrzymasz od nas link do ekskluzywnego webinaru – szkolenia prowadzonego przez twórcę suplementów MyBestPharm, dr Mariusza Grzybowskiego.
 • Bądź na bieżąco z trendami związanymi z suplementacją i zdrowiem – będziesz otrzymywać od nas dedykowany newsletter, który pomoże Ci jeszcze lepiej prowadzić klientów i stale poszerzać wiedzę.

 

POZIOM 1 (0-999 zł)*

 • Otrzymujesz swój własny kod zniżkowy, dzięki któremu Twoi klienci otrzymują 10% rabatu na każdy z preparatów MyBestPharm. Ty za każdą sprzedaną sztukę produktu otrzymujesz 15 zł.
 • Raz w miesiącu możesz złożyć zamówienie na 1 produkt dla siebie – otrzymujesz od nas darmową dostawę i 20% zniżki na zamówienie.

 

POZIOM 2 (1 000 – 2 499 zł)

 • Na przywitanie na poziomie 2 otrzymasz od nas prezentzestaw e-booków (Nie daj się alergii, Odporność od A do Z, Odchudzanie okiem eksperta) oraz brandowane pudełko na kapsułki od MyBestPharm.
 • Twój kod zniżkowy nadal działa i Twoi klienci mają stałą zniżkę 10% na każdy z preparatów, ale Ty zyskujesz więcej! Teraz zarabiasz już 20 zł na każdym sprzedanym produkcie.
 • Raz w miesiącu możesz złożyć zamówienie na 2 produkty dla siebie – otrzymujesz od nas darmową dostawę i 20% zniżki na zamówienie.
 • Otrzymujesz dostęp do dedykowanej, 30-minutowej konsultacji z naszym ekspertem na temat preparatów MyBestPharm raz w miesiącu. Zadaj pytania od klientów, poszerz swoją wiedzę o produktach i zarabiaj więcej!

 

POZIOM 3 (2 500 – 9 999 zł)

 • Na przywitanie na poziomie 3 otrzymasz od nas wyjątkowe prezenty – nasz bestsellerowy MyBestSkinny i Slim Planner od MyBestPharm.
 • Twój kod zniżkowy nadal działa i Twoi klienci mają stałą zniżkę 10% na każdy z preparatów, ale Ty zyskujesz jeszcze więcej! Teraz zarabiasz już 30 zł na każdym sprzedanym produkcie.
 • Raz w miesiącu możesz złożyć zamówienie na 3 produkty dla siebie – otrzymujesz od nas darmową dostawę i 20% zniżki na zamówienie.
 • Utrzymujesz dostęp do dedykowanej, 30-minutowej konsultacji z naszym ekspertem na temat preparatów MyBestPharm raz w miesiącu. Zadaj pytania od klientów, poszerz swoją wiedzę o produktach i zarabiaj więcej!

 

POZIOM 4 (10 000 – 49 999 zł)

 • Na przywitanie na poziomie 4 otrzymasz od nas wyjątkowe prezentyvoucher do wykorzystania na mybestpharm.com o wartości 300 zł oraz półroczną prenumeratę dwumiesięcznika „Współczesna dietetyka”
 • Twój kod zniżkowy nadal działa i Twoi klienci mają stałą zniżkę 10% na każdy z preparatów, ale Ty zyskujesz jeszcze więcej! Teraz zarabiasz już 40 zł na każdym sprzedanym produkcie.
 • Raz w miesiącu możesz złożyć zamówienie na 5 produktów dla siebie i swojej rodziny – otrzymujesz od nas darmową dostawę i 20% zniżki na zamówienie.
 • Otrzymujesz dostęp do dedykowanej, godzinnej konsultacji z naszym ekspertem na temat preparatów MyBestPharm raz w miesiącu. Zadaj pytania od klientów, poszerz swoją wiedzę o produktach i zarabiaj więcej!

 

* Poziomy sprzedaży w ujęciu rocznym

**Po przekroczeniu progu sprzedaży 50 000 zł w ciągu 12 miesięcy od daty przystąpienia do programu otrzymasz od nas NAGRODĘ SPECJALNĄ – voucher o wartości 400 zł na kolację dla dwóch osób we wspólnie wybranej restauracji w Twoim mieście