-10% z kodem WIOSNA10 i gwarancja dostawy przed majówką

Regulamin konkursu Facebook „Pokaż, jak praktykujesz #selflove”

Regulamin konkursu Facebook
„Pokaż, jak praktykujesz #selflove”

§1. Postanowienia ogólne

 1.  Organizatorem konkursu pod nazwą „Pokaż, jak praktykujesz #selflove” na Facebooku (zwanej dalej: Konkursem) jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Magosz Mirosław – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), spełniających łącznie następujące warunki: ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy: Organizatora. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

§2. Zasady Konkursu

 1. Czas trwania konkursu: od 15.02.2024 r. od godziny 09:00 do 21.02.2024 r. do godziny 09:00.
 2. Konkurs będzie polegać na dodaniu zdjęcia w komentarzu pod wskazanym postem na grupie MyBestGirls na Facebooku będącego odpowiedzią na pytanie: „Pokaż, jak praktykujesz #selflove”.
 3. Organizator zastrzega, że wygrywają tylko 3 osoby.
 4. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik konkursu może dodać tylko jeden komentarz, który bierze udział w rozdaniu nagród.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani na podstawie ilości reakcji pod komentarzem. Wygrają autorzy 3 komentarzy, pod którymi w czasie trwania konkursu zostanie zgromadzona największa liczba reakcji. 
 6. Nagrody do wygrania: 3 elektroniczne karty podarunkowe na kwotę 500 PLN każda, do wyboru: do sklepów Sephora lub do sklepów Rossmann. Każdy zwycięzca konkursu ma prawo wyboru nagrody pomiędzy konkretnymi, zaproponowanymi przez Organizatora w treści powyżej.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym w dniu 21.02.2024 r. po godz. 09:00, nie później zaś, niż w terminie do 7 dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 8. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do wysłania prywatnej wiadomości na Facebooku do Organizatora konkursu nie później, niż 48 godz. po ogłoszeniu wyników. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku nagroda przepada. 
 9. W wiadomości do Organizatora zwycięzca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres email, na który ma zostać wysłana elektroniczna karta podarunkowa, pełen adres zamieszkania oraz adres właściwego Urzędu Skarbowego.

§3. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.mybestpharm.com.
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu konkursu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Konkursu określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mybestpharm.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  www.mybestpharm.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) informacji handlowych i ofert wysyłanych na podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) informacji reklamowych wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (połączenia telefoniczne/SMS) oraz automatycznych systemów wywołujących tj. telefonu i komputera, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne i w tym celu udostępniam podany przeze mnie w formularzu numer telefonu.
 7. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail, imienia i numeru telefonu przez MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) jej Partnerom biznesowym w celu otrzymywania od tych partnerów informacji handlowych o nowych ofertach, promocjach, produktach, usługach czy konkursach. Wskazani Partnerzy biznesowi: MUDII SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS pod nr 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420