Regulamin akcji  „MyBestME”

Regulamin akcji  „MyBestME” (dalej zwany: Regulaminem)

w sklepie internetowym www.mybestpharm.com

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji pod nazwą MyBestME(zwanej dalej: Akcją) jest MyBestPharmA. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249 (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady uczestnictwa w Akcji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Akcji, klient (dalej jako: Klient) oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Akcja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych – będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
 5. Zgłoszenie do udziału w Akcji ma charakter otwarty, przy czym Organizator dokona spośród Klientów kwalifikacji i wyboru osób biorących udział we właściwej Akcji jako uczestnicy (dalej zwani: Uczestnikami).
 6. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:  ukończyły 18. rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Zasady Akcji

 1. Aby wziąć udział w akcji: MyBestME jako Uczestnik, Klient powinien łącznie spełnić następujące warunki:
 • Zarejestrować się poprzez link dostępny na stronie: https://mybestpharm.com/mybestme/, wybierając jeden z trzech (3) celów wyzwania od 26.12.2023 r. do dnia 7.01.2024 r. (po tym dniu zgłoszenia nie będą już przyjmowane),
 • w dniach od 26.12.2023 r. do dnia 7.01.2024 r. Klient w rozumieniu nadanym § 1 niniejszego Regulaminu powinien zrobić zakupy w sklepie internetowym Organizatora z wykorzystaniem kodu rabatowego otrzymanego w mailu po rejestracji i wówczas otrzyma  zniżkę  minus 20% na całe zamówienie  (dotyczy wszystkich produktów Organizatora, jednak z wyłączeniem zestawów, subskrypcji, akcesoriów, ebooków których to Akcja nie obejmuje);
 1. Akcja polega na tym, iż Uczestnik, który kupił dowolny produkt Organizatora w sposób wskazany w 2 ust. 1 Regulaminu (z wykorzystaniem kodu rabatowego) i został zakwalifikowany do udziału w Akcji przez Organizatora stosownie do § 2 ust. 1 powyżej, w dniach od dnia 10 stycznia 2024 roku do dnia 9 lutego 2024 roku będzie codziennie przyjmował wybrany przez siebie suplement MyBestPharm zgodnie z zaleceniami Organizatora oraz będzie przesyłał zdjęcia pokazujące, że faktycznie przyjmuje suplement (selfie). Uczestnik dostanie codziennie o 7:00 w wiadomości e-mail z przypomnieniem o suplementacji i linkiem do przesłania do systemu zdjęć.
 2. Dodatkowo – po rejestracji do wyzwania Uczestnik będzie mógł skorzystać ze swojego linku polecającego, by zaprosić do wyzwania przyjaciółki i wzajemnie się motywować! Za skorzystanie z linku polecającego, każdy z Uczestników otrzyma dodatkową zniżkę na zakupy na mybestpharm.com (zniżki nie łączą się).
 1. Dla Uczestników, który uzyskali poniżej opisane wyniki Organizator przewiduje następujące nagrody:
 • Jeżeli Uczestnik ukończy 30 z 30 dni Akcji – otrzyma voucher na kwotę 300 PLN do wykorzystania na com do 29.02.2024,
 • Jeżeli Uczestnik ukończy 29 lub 28 z 30 dni Akcji – otrzyma voucher na kwotę 100 zł do wykorzystania na com do 29.02.2024,
 1. Za realizację i obsługę Akcji odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Akcja, prowadzona jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator zastrzega, że nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę lub produkty oraz odsprzedaży vouchera.
 4. Voucher będzie ważny do wykorzystania do do 02.2024.

 

3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Akcją powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia Akcji tj. od dnia 09.02.2024 r. do dnia 16.02.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem Organizatora wskazanego w § 1 Regulaminu z dopiskiem
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż wskazana w § 3 ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji.
 5. O rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

4. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że Administratorem (dalej jako: “Administrator”) danych osobowych jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
 • w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Akcji
 • w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Akcji, w tym w szczególności w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych
 1. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych osób biorących udział w Akcji w związku z uczestnictwem w niej zgodnie z Regulaminem, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Akcji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/ współpracownicy/podwykonawcy
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania Akcji i po jej zakończeniu tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Osobom biorącym udział w Akcji przysługuje prawo do:
 • dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem osoby biorącej udział w Akcji nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, osoby biorące udział w Akcji mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa w Akcji lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba biorąca udział w Akcji uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, osobom biorącym udział w Akcji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 2. W celu skorzystania z praw określonych w § 8 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: ……………….  lub pisemnie na adres siedziby Administratorów wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Akcji.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) informacji handlowych i ofert wysyłanych na podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) informacji reklamowych wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (połączenia telefoniczne/SMS) oraz automatycznych systemów wywołujących tj. telefonu i komputera, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne i w tym celu udostępniam podany przeze mnie w formularzu numer telefonu.
 6. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail, imienia i numeru telefonu przez MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) jej Partnerom biznesowym w celu otrzymywania od tych partnerów informacji handlowych o nowych ofertach, promocjach, produktach, usługach czy konkursach. Wskazani Partnerzy biznesowi: MUDII SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS pod nr 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420

5. Czas realizacji zamówień

 • Czas realizacji zamówień w okresie Akcji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mybestpharm.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu Akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  mybestpharm.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.