Regulamin promocji „Skinny”

Regulamin promocji „Skinny”

w sklepie internetowym www.mybestpharm.com

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Skinny” (zwanej dalej: Promocją) MyBestPharmA. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Maciej Saryusz-Romiszewski – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania promocji: od 24.07.2023r. do 26.07.2023r. do godz. 23:59 lub do zapasów w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 2. Promocja gwarantuje 15% zniżki.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty MyBestPharm oferowane przez Organizatora oraz dostępne w sklepie internetowym www.mybestpharm.com. z wyłączeniem: zestawów produktów, pudełka na kapsułki, ebooków, pudełek prezentowych oraz zestawu planer nawyków.
 4. Promocja gwarantuje dodanie jednej szaszetki MyBestSkinny do każdego zamówienia złożonego z kodem SKINNY w czasie trwania promocji.
 5. Promocja gwarantuje, że w trakcie trwania promocji, przy zakupie 3 dowolnych preparatów z kodem SKINNY, MyBestSlim 2.0 otrzymasz od nas w prezencie.
 6. Organizator zastrzega, że do jednego zamówienia dodajemy jedną saszetkę MyBestSkinny.
 7. Po upływie wskazanego czasu trwania promocji, Konsument nie będzie mógł zakupić produktów objętych Promocją.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

 

3. Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

 

4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mybestpharm.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie mybestpharm.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Calculate Shipping
  Change Coupon