Regulamin promocji „Premiera ProteinBAR”
w sklepie internetowym www.mybestpharm.com

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Wakacje” (zwanej dalej: Promocją) MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Maciej Saryusz-Romiszewski – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania promocji: dnia 10.06.2024r. od godziny 8:00 do 12.06.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów – w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 2. Promocja gwarantuje -15% zniżki na wszystkie produkty.. Promocję nie są objęte akcesoria.
 3. Zniżką objęte są wszystkie produkty MyBestPharm oferowane przez Organizatora oraz dostępne w sklepie internetowym www.mybestpharm.com z wyłączeniem zestawów, akcesoriów.
 4. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
 5. Po upływie wskazanego czasu trwania promocji Konsument nie otrzyma gwarantowanego rabatu.               

§3. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.mybestpharm.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mybestpharm.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.