Regulamin promocji „Dzień Kobiet”

Regulamin promocji „Dzień Kobiet

w sklepie internetowym www.mybestpharm.com

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień Kobiet” (zwanej dalej: Promocją) jest MyBestPharmA. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249 (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, klient (dalej jako: Klient) oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych – kobiet, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
 5. Promocja ma charakter otwarty.
 6. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Klientami”) które:  ukończyły 18. rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

 

 • 2. Zasady Promocji
 1. Czas trwania promocji: od 8.03.2023 od godz. 01:00 do 9.03.2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 2. Akcja promocyjna polega na tym, iż w okresie o jakim mowa w 2 ust. 1 Klienci w rozumieniu nadanym niniejszym regulaminem otrzymują 15% zniżki na wszystkie produkty Organizatora oferowane do nabycia w Sklepie Internetowym www.mybestpharm.com (co nie dotyczy jednak oferowanych do sprzedaży zestawów produktów), a przy zakupach produktów o wartości nie mniejszej niż 300,00 zł brutto (wartość zakupionych Produktów musi wynosić nie mniej niż 300,00 zł brutto już po uwzględnieniu powyższej zniżki) Klient otrzyma w prezencie od Organizatora produkt MyBestBeauty po wpisaniu kodu promocyjnego: KOBIETA w odpowiednie pole formularza zakupu.
 3. Za realizację i obsługę Promocji odpowiedzialny jest Organizator.
 4. Promocja, prowadzona jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 3. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia akcji promocyjnej (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem Organizatora wskazanego w § 1 Regulaminu z dopiskiem „Dzień Kobiet”.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż wskazana w § 3 ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji.
 5. O rozpoznaniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.
 • 4. Dane osobowe
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że Administratorem (dalej jako: „Administrator”) danych osobowych jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
  – w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Promocji;
  – w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Promocji, w tym w szczególności w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
  – w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;
 1. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:
  – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  – przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Klienta w związku z uczestnictwem w Promocji zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed przystąpieniem do Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  – przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/ współpracownicy/podwykonawcy
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania Promocji i po jej zakończeniu tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Klientom biorącym udział w Promocji przysługuje prawo do:
  – dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  – otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  – sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  – usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Klienta biorącego udział w Promocji nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Klienci mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  – wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  – przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Klientów są przetwarzane w celu uczestnictwa w Promocji lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),
  – niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Klientom biorącym udział w Promocji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 2. W celu skorzystania z praw określonych w § 8 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratorów wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Promocji.
 • 5. Czas realizacji zamówieńCzas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mybestpharm.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  mybestpharm.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

  Calculate Shipping
  Change Coupon