Regulamin konkursu – MyBestPharm x @monika_i_dzieciaki_cudaki

Regulamin konkursu – MyBestPharm x @monika_i_dzieciaki_cudaki

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji oraz przeprowadzenia na koncie na portalu Instagram @monika_i_dzieciaki_cudaki konkursu we współpracy z MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, kapitał zakładowy 100.000, 00 zł 
 2. Organizatorem konkursu jest @monika_i_dzieciaki_cudaki (dalej, jako Organizator).
 3. Z Organizatorem Konkursu w sprawach związanych z Konkursem lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez profile @monika_i_dzieciaki_cudaki lub @mybestpharm.
 • 2 Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 08.03.2023 r. do 12.03.2023 r. do godz. 23:59.
 • 3 Uczestnictwo w Konkursie
 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
 2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiada aktywne, publiczne oraz rzeczywiste konto na portalu Instagram.
 • 4 Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. W celu uczestniczenia w Konkursie osoba, spełniająca wymagania określone w § 3 powyżej ma obowiązek:
 1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 2. zostawić komentarz pod postem konkursowym oraz odpowiedzieć na pytania zadane w treści postu.
 • 5 Przebieg Konkursu
 1. W czasie trwania Konkursu uczestnicy spełniający warunki określone w § 2 i 3 powyżej będą odpowiadać w komentarzu na zadane w poście pytanie.
 2. Ponadto, wykluczeniu z Konkursu podlega Uczestnik, który w toku konkursu naruszy prawa osób trzecich, w szczególności poprzez umieszczenie komentarza obraźliwego oraz Uczestnik, którego komentarz zawierać będzie zwroty obelżywe, dyskryminujące lub naruszające prawo w inny sposób.
 3. Z Konkursu automatycznie wykluczeni są członkowie rodziny Organizatora oraz pracownicy i stali współpracownicy Organizatora.
 4. Każdy Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w konkursie poprzez przesłanie Organizatorowi oświadczenia w formie wiadomości prywatnej na profilu @dzieciaki_cudaki.
 • 6 Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
 1. 5 nagród głównych: bon o wartości 500 zł do Zalando lub Empik oraz 6-miesięczna suplementacja wybranym produktem MyBestPharm.
 2. 5 nagród niespodzianek
 1. Nagrody główne oraz nagrody niespodzianki są przyznawane dziesięciu (10) Uczestnikom, którzy spełnili wymogi formalne regulaminu oraz przesłali komentarz Uczestnika pod postem konkursowym.
 2. @monika_i_dzieciaki_cudaki udostępni na profilu 5 wygranych osób oraz 5 nagród niespodzianek.

Przed ogłoszeniem wyników, Organizator kontaktuje się z wybranymi zgodnie z ust. 3 i 4 laureatami za pośrednictwem wiadomości prywatnych na portalu Instagram z informacją o wygranej w Konkursie. W terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości laureat powinien przekazać Organizatorowi:

 • dane teleadresowe niezbędne do wysłania nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysłania nagrody, zgodnie z § 7 Regulaminu,

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez laureata zgodnie z ust. 5 powyżej, laureata uznaje się za Uczestnika wykluczonego z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji komisja konkursowa wybiera innego laureata.

Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Organizator podejmie jednokrotną próbę wysyłki nagrody. W przypadku braku odbioru nagrody, Organizator nie podejmuje ponownej próby wysyłki nagrody.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu @monika_i_dzieciaki_cudaki najpóźniej dnia 15.03.2023r. 

 • 7 Uprawnienia Organizatora
 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w każdym czasie wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora komentarzy stanowiących odpowiedzi pod pytaniem konkursowym, w tym w celach marketingowych oraz promocyjnych na stronie internetowej www.mybestpharm.com. Z tytułu takiego korzystania z komentarzy stanowiących odpowiedzi na pytania konkursowe Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.
 • 7 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody spowodowaną podaniem przez laureata nieprawidłowych danych,
 2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
 • 8 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2023 r. i obowiązuje do momentu ostatecznego zakończenia Konkursu.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. W czasie trwania Konkursu Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.mybestpharm.com
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.

 

  Calculate Shipping
  Change Coupon