Regulamin konkursu – MyBestPharm x Energylandia

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji oraz przeprowadzenia na koncie na portalu Instagram @mybestpharm  konkursu we współpracy z MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459 (dalej, jako Konkurs).
 2. Organizatorem konkursu jest @mybestpharm (dalej, jako Organizator).
 3. Z Organizatorem Konkursu w sprawach związanych z Konkursem lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez profil: @mybestpharm 

2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 29.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 23:59.

3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
  1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiada aktywne, publiczne oraz rzeczywiste konto na portalu Instagram
  3. dokona zakupu zakupy na mybestpharm.com w  w terminie od 29.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 23:59.
  4. skomentuje wskazany przez Organizatora post na Instagramie, odpowiadając na pytanie: “z kim pojedziesz, jeśli wygrasz” oraz poda numer zamówienia ze strony mybestpharm.com

4 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu uczestniczenia w Konkursie osoba, spełniająca wymagania określone w § 3 powyżej ma obowiązek:
 1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 2. zrobić zakupy na mybestpharm.com w  w terminie od 29.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 23:59.
 3. w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie: “z kim pojedziesz, jeśli wygrasz” oraz podać numer zamówienia ze strony mybestpharm.com
 4. przez cały okres trwania konkursu zachęcamy, by obserwować profil na portalu Instagram @mybestpharm 

Dodatkowo można udostępnić post konkursowy.

5 Przebieg Konkursu

 1. W czasie trwania Konkursu uczestnicy spełniający warunki określone w § 2 i 3 komentują post konkursowy, odpowiadając na pytanie.
 2. Ponadto, wykluczeniu z Konkursu podlega Uczestnik, który w toku konkursu naruszy prawa osób trzecich, w szczególności poprzez umieszczenie komentarza obraźliwego oraz Uczestnik, którego komentarz zawierać będzie zwroty obelżywe, dyskryminujące lub naruszające prawo w inny sposób.
 3. Z Konkursu automatycznie wykluczeni są członkowie rodziny Organizatora oraz pracownicy i stali współpracownicy Organizatora.
 4. Każdy Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w konkursie poprzez przesłanie Organizatorowi oświadczenia w formie wiadomości prywatnej na profilu @mybestpharm 
 5. Po wyborze Laureatów Organizator skontaktuje się z nimi za pomocą wiadomości prywatnych w serwisie Instagram

6 Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
 1. 10 nagród głównych:

3 bilety do Energylandii w Zatorze (2 bilety całodniowe dla osób dorosłych oraz 1 bilet ulgowy dla dziecka) do wykorzystania w dniach 22.06.2024-1.09.2024

 1. Nagrody przyznawane są dziesięciu Uczestnikom, którzy spełnili wymogi formalne regulaminu oraz przesłali komentarz Uczestnika pod postem konkursowym. 
 2. Zwycięzcy zostaną wybrani przez zebraną komisję.

Przed ogłoszeniem wyników, Organizator kontaktuje się z wybranymi zgodnie z ust. 3 i 4 laureatami za pośrednictwem wiadomości prywatnych na portalu Instagram z informacją o wygranej w Konkursie. W terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości laureat powinien przekazać Organizatorowi:

 • dane teleadresowe niezbędne do wysłania nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysłania nagrody, zgodnie z § 7 Regulaminu,

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez laureata zgodnie z ust. 5 powyżej, laureata uznaje się za Uczestnika wykluczonego z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji komisja konkursowa wybiera innego laureata.

Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Nagroda zostanie wysłana w formie biletów elektronicznych, drogą mailową na adres mail podany przez laureata.  Organizator podejmie jednokrotną próbę wysyłki nagrody. W przypadku braku odbioru nagrody, Organizator nie podejmuje ponownej próby wysyłki nagrody.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1.06.2024r. na profilu @mybestpharm

7 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody spowodowaną podaniem przez laureata nieprawidłowych danych,
 2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 

8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2024 r. i obowiązuje do momentu ostatecznego zakończenia Konkursu.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. W czasie trwania Konkursu Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.mybestpharm.pl
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.