Regulamin konkursu “GRA” na INSTAGRAM STORY

§1. Postanowienia ogólne

 1.  Organizatorem konkursu pod nazwą “Gra” na Instagramie (zwanej dalej: Konkursem) jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Magosz Mirosław – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), spełniających łącznie następujące warunki: ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy: Organizatora. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.  

§2. Zasady Konkursu

 1. Czas trwania konkursu: od 17.05.2024 r. od momentu publikacji do 17.05.2024 r. do godziny 12:00 lub do wyczerpania limitu produktów (limit to 100 sztuk).
 2. Konkurs będzie polegać na zrealizowaniu zadania konkursowego: “Złap suplement z animacji na screenshocie i wyślij w wiadomości prywatnej”.
 3. Organizator zastrzega, że wygrywa maksymalnie 100 osób, a jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko raz i wybrać tylko jeden suplement.
 4. Organizator zastrzega, że wiadomość zwrotna z konta @mybestpharm z prośbą o podanie danych adresowych, nie jest jednoznaczne z wygraną w Konkursie, o wygranej decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega, że weryfikacja kolejności zgłoszeń, na podstawie której zostaną przyznane nagrody (o których mowa w pkt. 3 §2.), będzie odbywać się po zakończeniu konkursu w dniach 17.05.2024 do 24.05.2024. Z osobami, które zakwalifikowały się do wygranej skontaktujemy się ponownie w wiadomości prywatnej na portalu Instagram. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej liczby Zwycięzców lub nie wybrania żadnego Zwycięzcy.
 7. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
 8. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie kolejności nadsyłania zgłoszeń.
 9. Każda z nagród składać się będzie z suplementu MyBestPharm widocznego na zrzucie ekranu będącym podstawą wykonania zadania konkursowego. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 10. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora w wiadomości prywatnej, po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń, nie później, niż do dnia 31.05.2024 r.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną. 
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 13. Organizator Konkursu jest uprawniony do odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu albo też jego przerwania z ważnych dla siebie powodów, w każdym czasie. 

§3. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.mybestpharm.com.
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu konkursu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Konkursu określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mybestpharm.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  www.mybestpharm.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

LISTA ZWYCIĘZCÓW