Regulamin konkursu Facebook
“Pokażcie, jak MyBestProteinSHAKE dopasowuje się do Waszych potrzeb!”

§1. Postanowienia ogólne

 1.  Organizatorem konkursu pod nazwą “Pochwal się efektami i wygraj nagrody!” na Facebooku (zwanej dalej: Konkursem) jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Magosz Mirosław – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), spełniających łącznie następujące warunki: ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy: Organizatora. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

§2. Zasady Konkursu

 1. Czas trwania konkursu: od 09.05.2024 r. od momentu publikacji do 19.05.2024 r. do godziny 23:59.
 2. Konkurs będzie polegać na zrealizowaniu zadania konkursowego: “W komentarzu pokażcie, jak MyBestProteinSHAKE dopasowuje się do Waszych potrzeb. Dodajcie zdjęcie, nagrajcie krótkie video z opinią albo stwórzcie swój własny przepis.”.
 3. Organizator zastrzega, że wygrywają tylko 3 osoby.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej liczby Zwycięzców lub nie wybrania żadnego Zwycięzcy.
 5. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie kryterium kreatywności i oryginalności zgłoszenia.
 7. Każda z trzech nagród składać się będzie z suplementu MyBestProteinSHAKE w wybranym smaku oraz zestawu kosmetyków marki Benefit. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, nie później, niż do dnia 24.05.2024 r.
 9. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do wysłania prywatnej wiadomości na Facebooku do Organizatora konkursu nie później, niż 48 godz. po ogłoszeniu wyników. W przypadku niespełnienia powyższego warunku nagroda przepada. 
 10. W wiadomości do Organizatora zwycięzca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres email, pełen adres zamieszkania oraz adres do wysyłki nagrody (jeśli ten jest inny, niż adres zamieszkania).
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną. 
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 13. Organizator Konkursu jest uprawniony do odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu albo też jego przerwania z ważnych dla siebie powodów, w każdym czasie.

§3. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.mybestpharm.com.
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu konkursu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Konkursu określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mybestpharm.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  www.mybestpharm.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.