Regulamin Akcji Inspiracja

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji oraz przeprowadzenia akcji (dalej jako: „Akcja” lub „Konkurs”) przez  MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, kapitał zakładowy 100.000, 00 zł opłacony w całości (dalej jako „Organizator”)  .
 2. Z Organizatorem Akcji w sprawach związanych z Akcją lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez profil: @mybestpharm lub adres e-mail [email protected].
 • 2 Czas trwania Akcji
 1. Akcja odbywać się będzie w terminie od 25-27.04.2023 r.
 • 3 Uczestnictwo w Akcji

W Akcji uczestniczyć może wyłącznie osoba fizyczna (dalej jako „Uczestnik”) spełniająca następujące warunki:

 1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. w czasie trwania Akcji zakupi produkt/y MyBestSlim2.0 i/lub MyBestSkinny.
 3. w uwagach do w.w. zamówienia wpisze w jaki sposób historie bohaterek z kampanii reklamowej MyBestSlim2.0 zainspirowały do zmian.
 • 4 Zasady uczestnictwa w Akcji
 1. W celu uczestniczenia w Akcji osoba, spełniająca wymagania określone w § 3 powyżej ma obowiązek:
 1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 2. zakupić produkt/y MyBestSlim2.0 i/lub MyBestSkinny,
 3. w uwagach do w.w. zamówienia wpisać w jaki sposób historie bohaterek z kampanii reklamowej MyBestSlim2.0 zainspirowały do zmian.
 4. zawarcie opinii w uwagach do zamówienia w trakcie trwania Akcji stanowi formę wyrażenia zgody na udostępnienie tej odpowiedzi na stronie internetowej mybestpharm.com oraz profilu Instagram oraz Facebook MyBestPharm.

 

 • 5 Przebieg Akcji
 1. W czasie trwania Akcji uczestnicy spełniający warunki określone w § 2 i 3 powyżej będą podczas zakupu produktów MyBestSlim2.0 i/lub MyBestSkinny wpisywać w uwagach do zamówienia swoją opinię na temat tego, w jaki sposób historie kobiet z kampanii reklamowej MyBestSlim2.0 są dla nich inspirujące.
 2. Uczestnicy chcący wziąć udział w Akcji muszą zakupić co najmniej jeden z dwóch w.w. produktów.
 1. Ponadto, wykluczeniu z Akcji podlega Uczestnik, który w toku Akcji naruszy prawa osób trzecich, w szczególności poprzez umieszczenie komentarza obraźliwego oraz Uczestnik, którego komentarz zawierać będzie zwroty obelżywe, dyskryminujące lub naruszające prawo w inny sposób.
 2. Z Akcji automatycznie wykluczeni są członkowie rodziny przedstawicieli Organizatora oraz pracownicy i stali współpracownicy Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w Akcji poprzez przesłanie Organizatorowi oświadczenia w formie wiadomości prywatnej na profilu @mybestpharm lub na adres e-mail: [email protected].
 4. W Akcji można brać udział dowolną ilość razy oraz dowolną ilość razy wygrać nagrodę.
 • 6 Rozstrzygnięcie Akcji
 1. W Akcji przewidziane są nagrody o dużej wartości, o których Organizator będzie informował na profilu @mybestpharm. Akcja rozpoczyna się 25.04 i trwa do 27.04.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się poprzez wybór najciekawszych odpowiedzi przez Organizatora.
 3. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który spełnił wszystkie wymogi formalne.
 4. O wygranym Uczestniku Organizator poinformuje na profilu @mybestpharm.
 5. Przed ogłoszeniem wyników, Organizator kontaktuje się z wybranym zgodnie z ust. 3 i 4 laureatem za pośrednictwem wiadomości prywatnych na portalu Instagram z informacją o wygranej w Akcji. W terminie trzech (3) dni od dnia wysłania wiadomości laureat powinien przekazać Organizatorowi:
 • dane teleadresowe niezbędne do wysłania nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysłania nagrody, zgodnie z § 7 Regulaminu,

 

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez laureata zgodnie z ust. 4 powyżej, laureata uznaje się za Uczestnika wykluczonego z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji komisja konkursowa wybiera innego laureata.

Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Organizator podejmie jednokrotną próbę wysyłki nagrody. W przypadku braku odbioru nagrody, Organizator nie podejmuje ponownej próby wysyłki nagrody.

 • 7 Uprawnienia Organizatora
 1. Przystępując do Akcji, Uczestnik w każdym czasie wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści komentarza zawartego w uwagach do zamówienia w celach marketingowych oraz promocyjnych na profilu Instagram, Facebook oraz stronie internetowej www.mybestpharm.com. Z tytułu takiego korzystania z opinii Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.
 • 7 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody spowodowaną podaniem przez laureata nieprawidłowych danych,
 2. Niniejsza Akcja nie jest w żaden sposób organizowana, sponsorowana, przeprowadzana ani popierana przez serwis Instagram ani z nim związana.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Akcji jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Akcji.
 • 8 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2023 r. i obowiązuje do momentu ostatecznego zakończenia Akcji.
 2. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. W czasie trwania Akcji Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.mybestpharm.com
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.

 

Twój koszyk (0)
  Twój koszyk jest pusty